Vild af­slut­ning sen­der Vej­le ind i op­ryk­nings­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 1. DI­VI­SION

4- 3 er ik­ke det mest al­min­de­li­ge re­sul­tat i fod­bold. Og at al­le syv mål bli­ver sco­ret i én halv­leg, er me­get ual­min­de­ligt. Men det var, hvad der ske­te, da Vej­le i går slog op­ryk­nings- og lo­kal­ri­va­ler­ne fra AC Hor­sens. Stil­lin­gen mel­lem de to østjy­ske ri­va­ler var 0- 0 ved pau­sen. Men da dom­mer San­di Put­ros fl øjte­de kam­pen af, hav­de Vej­le vun­det 4- 3.

» Van­vit­tigt, tos­set og helt fan­ta­stisk, « sag­de Vej­les træ­ner, Klé­ber Saa­ren­pää, eft er kam­pen iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de.

Da der mang­le­de 12 mi­nut­ter af kam­pen, før­te Vej­le 2- 0 tak­ket væ­re et ho­ved­støds­mål af Tho­mas Mik­kel­sen samt et mål af Chri­sti­an Si­ve­bæk, der er søn af den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster Jo­hn Si­ve­bæk.

Og så skul­le den sejr vel væ­re hjem­me for Vej­le. Men det var den på in­gen må­de.

Først re­du­ce­re­de Jep­pe Me­hl for ude­hol­det på et kon­traan­greb, og fem mi­nut­ter se­ne­re ud­lig­ne­de ma­kedo­ne­ren Alek­s­an­dar Stan­kov fra kort hold.

Glæ­den va­re­de dog i før­ste om­gang kort for AC Hor­sens, for mi­nut­tet eft er score­de Tho­mas Mik­kel­sen sit an­det og Vej­les tred­je mål, da hol­dets top­sco­rer ud­nyt­te­de et koks i Hor­sens- for­sva­ret.

I kam­pens sid­ste mi­nut ud­lig­ne­de gam­bi­a­ne­ren Bu­ba­carr San­neh på ho­ved­stød, men i dom­me­rens til­lægs­tid lyk­ke­des det for ind­ski­te­de An­ders Kaagh at sik­re sej­ren for Vej­le.

Eft er kam­pen fastslog Klé­ber Saa­ren­pää, at hans hold al­drig må få pro­ble­mer med at kø­re sej­ren hjem, da de først er kom­met på 2- 0.

» Hel­dig­vis kom­mer Kaagh ind og bli­ver ga­me win­ner. Først får han et fris­park, og der­næst kan han he­a­de Si­mon Na­gels me­get fi ne fris­park i mål. Det her er et kæm­pe boost for selv­til­li­den. « sag­de den sven­ske træ­ner.

Med sej­ren er Vej­le til­ba­ge i opryk­nings­kam­pen.

Et ne­der­lag kun­ne ha­ve sendt hol­det ot­te po­int eft er AC Hor­sens, men nu er der kun to po­int op til ri­va­ler­ne, der li­ge nu ind­ta­ger tred­je­plad­sen i 1. di­vi­sion, som be­ty­der op­ryk­ning til Su­per­liga­en. Lyng­by og Vend­sy­s­sel lig­ger på de to øver­ste plad­ser. Tre sik­re po­int næ­ste gang Vej­le har end­da for­del af, at hol­det med sik­ker­hed får tre po­int i næ­ste kamp, da mod­stan­de­ren er FC Vestsjæl­land, som er gå­et kon­kurs.

Vej­le var se­ne­st i Su­per­liga­en i 2010, mens AC Hor­sens se­ne­st var i den øver­ste ræk­ke i 2013.

Sil­ke­borg ryk­ke­de ned i sid­ste sæ­son, og midtjy­der­ne lig­ger et po­int eft er Vej­le, eft er at midtjy­der­ne i går tab­te et skridt tak­ket væ­re 1- 1 i Ski­ve.

FC Fre­de­ri­cia vandt 2- 1 over Næst­ved tak­ket væ­re et sent mål af den tid­l­gi­e­re Brønd­by- spil­ler Brent McGrath. Fæst­nings­by­en ind­ta­ger der­med ræk­kens sjet­te­plads.

En­de­lig vandt FC Roskil­de 2- 1 ude over HB Kø­ge. Det her er et kæm­pe boost for selv­til­li­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.