KA­O­TISK BESLUTN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PAN­DE­RYN­KER

Brønd­bys stør­ste stjer­ne har for­holdt sig tavs, si­den Jan Bech An­der­sen blev af­slø­ret som ’ Oscar’ og Tho­mas Frank op­sag­de sig job for snart to uger si­den. Men søn­dag aft en åb­ne­de Da­ni­el Ag­ger en smu­le op. Op om den se­ne­ste tids ka­os, om en pri­mi­tiv spil­lestil, en elen­dig ba­ne og na­tur­lig­vis ud­sig­ten til kon­trak­t­ud­løb om ba­re tre må­ne­der midt i ’ Cir­kus Brønd­by’

ands­holds­an­fø­re­ren lig­ner ik­ke en mand, der sy­nes til­væ­rel­sen som den til­ba­ge­vend­te søn i barn­dom­s­klub­ben, er lut­ter lag­ka­ge net­op nu. Re­sul­ta­ter­ne er svin­gen­de, spil­let vær­re og imens ska­ber klub­ben den ene ne­ga­ti­ve over­skrift eft er den an­den. Alt det sker i en pe­ri­o­de, hvor Da­ni­el Ag­ger skal be­slut­te, om han vil for­læn­ge sin kon­trakt med Brønd­by, for­la­de klub­ben el­ler stop­pe en gl­or­vær­dig kar­ri­e­re i en al­der af ba­re 31 år.

» Det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt for Tho­mas. Jeg un­der ham det bed­ste. Men vi ta­ger os ik­ke af alt det cir­kus uden for. Vi har valgt at stå sam­men og for­hå­bent­lig ryk­ke end­nu tæt­te­re sam­men og fo­ku­se­re på de kam­pe, vi skal spil­le og den, vi har. Alt det udenom for­sø­ger vi at skub­be lidt til si­de, og det sy­nes jeg egent­lig har fun­ge­ret ok, « si­ger Ag­ger. Det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt for Tho­mas. Jeg un­der ham det bed­ste. Men vi ta­ger os ik­ke af alt det cir­kus uden for

» Jeg har man­ge over­vej­el­ser. Det har jeg næ­sten al­tid. Men jeg ple­jer og­så at hol­de dem for mig selv. «

» Ja, men ly­sten skal væ­re der, før alt an­det kan ta­ges i be­tragt­ning. Så må vi se til den tid. Li­ge nu er det ly­sten, der dri­ver vær­ket. «

Elen­dig ba­ne

.

» Naaah. Det, der spil­ler ind, er om jeg har ly­sten. Det er det ene­ste, det hand­ler om. «

» Jo. Men selv med pri­mi­tivt spil, gi­ver det lyst og mod på me­re, hvis du ska­ber re­sul­ta­ter. Men det skal vi så og­så gø­re. «

» Som jeg sag­de før, har det ik­ke så me­get med det at gø­re li­ge nu. «

» Det er Tro­els’ ( Bech, red,) op­ga­ve, og den er han og­så god nok til at lø­se. «

Den træ­ner, Tro­els Bech fi nder i lø­bet af de kom­men­de uger og må­ne­der kom­mer til en klub, der ik­ke ba­re slås med pro­ble­mer i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, træ­ner­rum­met og på ba­nen. Nej, og­så det mest ba­sa­le – ba­nen på Brønd­by Sta­dion – ska­ber sto­re pan­de­ryn­ker. Det har den eft er­hån­den gjort i må­neds- ja nær­mest åre­vis, og søn­dag aft en var det helt slemt, da hjem­me­hol­det spil­le­de 0- 0 med bund­hol­det Es­b­jerg i en dår­lig fod­bold­kamp.

» Det bed­ste, vi kan gø­re på en ba­ne som den der, er, at gi­ve den alt, hvad vi har. Skal man si­ge det pænt, er ba­nen jo elen­dig. Men vi spil­ler ef­ter for­hol­de­ne – det har vi prø­vet før. Selv det at spil­le pri­mi­tivt var svært nog­le gan­ge, « si­ger Da­ni­el Ag­ger.

» For­hol­de­ne er åben­bart svæ­re at la­ve om på li­ge i øje­blik­ket. Men vi må gø­re, hvad vi kan, « slut­ter han.

Hvor lang tid Da­ni­el Ag­ger fort­sæt­ter med at gø­re, hvad han kan på Brønd­bys hold, er han li­ge nu den ene­ste, der ved. De kom­men­de to uger ven­ter et til­trængt ån­de­hul for for­svars­spil­le­ren, når han for­la­der klub­ben til for­del for lands­hol­det. Må­ske kan det gø­re ham lidt klo­ge­re på frem­ti­den.

MAN­DAG 21. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.