MORFORSØG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EMRER AF TA­LENT

Du har al­le­re­de hørt en del om ham, og du kom­mer til at hø­re me­get me­re. Em­re Mor er kun 18 år gam­mel, men han af­gør al­le­re­de kam­pe i den dan­ske Superliga. Selv ik­ke to ru­ti­ne­re­de sven­ske lands­holds­spil­le­re og den­ne sæ­sons nok bed­ste spil­ler i Su­per­liga­en kun­ne gø­re no­get, da Mor sat­te fart, gik for­bi An­tons­son, Jo­hans­son og Dela­ney og spar­ke­de FC Nord­s­jæl­land i front i 2- 0- sej­ren over FC Kø­ben­havn.

» Det be­ty­der ik­ke no­get for mig, hvem jeg spil­ler over for. Jeg spil­ler, som jeg gør. Om det så er U19 el­ler Superliga. Om det er Dela­ney el­ler en an­den, « sag­de Em­re Mor eft er kam­pen.

FC Kø­ben­havn tog til Farum med for­vent­nin­gen om en sejr og end­nu me­re bræn­de i guld­bå­let, men det var alt­så Em­re Mor, der med en en­kelt vi­dun­der- ak­tion spænd­te ben og for­søg­te at slå lidt af mester­skabs­drøm­men ihjel hos kø­ben­hav­ner­ne.

Han spil­le­de ik­ke en fuld­støbt kamp, men det ene øje­bliks su­per­klas­se var nok til at sen­de sej­ren mod Nord­s­jæl­land. Der­for var der hel­ler in­gen for­try­del­ser eft er kam­pen.

» Selv­føl­ge­lig er der al­tid ting, jeg kan bli­ve bed­re til. Men det ski­der jeg på nu. Vi har li­ge vun­det 2- 0 mod FCK, der kom­mer til at bli­ve me­ster. Så det er jeg li­geg­lad med nu, « si­ger Em­re Mor.

Der har al­le­re­de væ­ret bud på Em­re Mor, som BT tid­li­ge­re har kun­net for­tæl­le. Besik­tas har væ­ret der, og der skal og­så nok kom­me fl ere. For de ting, man li­ge nu ser i glimt i we­e­ken­den, er hver­dagskost for Kas­per Hjul­mand. Selv­føl­ge­lig er der al­tid ting, jeg kan bli­ve bed­re til. Men det ski­der jeg på nu. Vi har li­ge vun­det 2- 0 mod FCK

» Vi ser det hver uge på træ­nings­ba­nen. Det er van­vit­tigt, hvad han la­ver. Det er ek­stra­or­di­nært. Der er så me­get fart i sko­e­ne på ham. Bedst som man tror, han spar­ker, ta­ger han et træk me­re, og han kan skift e ret­ning. Når han først kom­mer der, kan du ik­ke fan­ge ham, « si­ger FC Nord­s­jæl­land- træ­ne­ren, der ik­ke ly­der som en mand, som reg­ner med at la­de sin lil­le guld­fugl fl yve mod var­me­re him­mel­strøg li­ge med det sam­me. ’ Godt jeg ik­ke er for­vars­spil­ler’ » Det er en U19- spil­ler, der al­drig har væ­ret igen­nem en for­sæ­son. Han har al­drig træ­net rig­tig hårdt før. Der­for er det me­get na­tur­ligt, at han er, hvor han er rent fy­sisk. Man tør ik­ke at fo­re­stil­le sig, når han har væ­ret igen­nem et år me­re og bli­ver end­nu stær­ke­re og kan sprin­te end­nu me­re. Det er godt, jeg ik­ke spil­ler i for­sva­ret, « si­ger Hjul­mand.

Li­ge nu ar­bej­der de i FC Nord­s­jæl­la nd me­get med at fj er­ne nog­le af di­strak­tio­ner­ne fra det un­ge ta­lent. Cir­kus­set skal ik­ke bli­ve for vold­somt. Hy­pen skal hol­des lidt ne­de, og så skal Mors tem­pe­ra­ment tøj­les af far Hjul­mand. Men det gør han og­så med glæ­de.

» Jeg el­sker at ar­bej­de med nog­le, der har den kant og det vin­der- gen. Jeg vil hel­le­re ha­ve dem, der har den glød, end dem, der er helt sluk­ke­de i øj­ne­ne, og man ved ik­ke, om de vin­der el­ler ta­ber. Hel­le­re sli­be det an­det af og ar­bej­de med det, selv­om man får grå hår i ho­ve­d­et, « si­ger Hjul­mand.

Og så ar­bej­der de og­så med Em­re Mors yd­myg­hed. Den har han og­så for­an jour­na­li­ster­ne. Men selv­til­li­den pil­ler du ba­re ik­ke ud af en knægt med det ta­lent.

At han net­op har duk­ket guld­fa­vo­rit­ter­ne fra FCK, ser han ik­ke som det helt vil­de.

» Det over­ra­sker mig ik­ke, for jeg ken­der mi­ne eg­ne ev­ner. Det har jeg gjort i lang tid. At det er gå­et så hur­tigt, over­ra­sker mig må­ske lidt. Men det er kun dej­ligt, « si­ger Mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.