SUPERLIGA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­FÆR­DE­LIGT

TA­BEL­LEN

Stå­le Sol­bak­ken kun­ne ik­ke skju­le sin vre­de, da han kom ud af FC Kø­ben­havns om­klæd­nings­rum un­der Farum Park. Om han hav­de hørt nord­s­jæl­læn­der­nes to sej­rs­san­ge eft er 2- 0- ne­der­la­get, er ik­ke til at vi­de, men han var slet ik­ke til­freds med si­ne eg­ne 11 spil­le­re. » Set i baks­pej­let skul­le vi ha­ve spil­let med yng­lin­ge­hol­det, « sva­re­de Stå­le Sol­bak­ken på s pørgs­må­let om, hvor­for B a s h k i m Kadrii ik­ke star­te­de i et lidt tand­løst an­greb på grund af k u n s t b a - nen, der k o s t e d e an­gri­be­ren sin an­den a l v o r l i g e knæska­de. Det var b l a n d t an­det for­kla­rin­gen på den dis­po­si­tion, men FCK­man a - g e - rens helt sto­re ir­ri­ta­tion hand­le­de om me­get an­det. FC Nord­s­jæl­land hav­de nem­lig net­op få­et lov at spil­le en me­get Kas­per Hjul­mand’sk kamp mod FCK. Og det ir­ri­te­re­de nord­man­den.

» Jeg er mest sur over præ­sta­tio­nen. Det kan ske, at vi ta­ber, men det er må­den, det sker på, « lød det fra Sol­bak­ken. Gav chan­cer væk » Spe­ci­elt før­ste halv­leg var helt for­fær­de­lig at se på. Man­ge af spil­ler­ne vir­ke­de tun­ge i rø­ven og fi k ik­ke fl yt­tet fød­der­ne. Og hvis du ik­ke fl yt­ter fød­der­ne på det her un­der­lag, er du chan­ce­løs. Vi gav fl ere chan­cer væk i dag, end vi har gjort til­sam­men i de fi re Superliga- og po­kal­kam­pe, « si­ger Sol­bak­ken.

Nu ven­ter der land­skampspau­se, hvor FCK­ma­na­ge­ren ik­ke har man­ge af si­ne spil­le­re til rå­dig­hed. Hel­digt nok for dem, kun­ne man fri­stes til at tro. For der skal nok bli­ve træ­net hårdt på Fre­de­riks­berg de næ­ste par uger.

Og så ven­ter der på den an­den si­de en lidt over­ra­sken­de topkamp.

Søn­derjy­ske kan nem­lig spil­le sig helt op i baks­pej­let på FC Kø­ben­havn, når søn­derjy­der­ne om et par uger kan mini­me­re FC Kø­ben­havns for­spring i top­pen til ba­re fi re po­int med en sejr i Te­lia Par­ken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KLUB

FC Kø­ben­havn Søn­derjy­ske AaB Brønd­by FC Midtjyl­land OB Vi­borg FC Nord­s­jæl­land Ran­ders FC AGF Es­b­jerg Ho­bro

KLUB

FC Kø­ben­havn Søn­derjy­ske AaB Brønd­by FC Midtjyl­land OB Vi­borg FC Nord­s­jæl­land Ran­ders FC AGF Es­b­jerg Ho­bro

K 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 HJEM­ME K V U T

12 9 3 0 10 6 0 4 11 6 2 3 12 5 4 3 12 7 2 3 11 5 3 3 11 4 3 4 11 5 0 6 11 5 3 3 10 4 4 2 11 4 2 5 10 1 3 6

V U T 13 6 3 12 3 7 11 3 8 10 6 6 10 5 7 10 4 8 8 5 9 9 2 11 8 4 10 5 9 8 5 7 10 2 4 16

P 30 18 20 19 23 18 15 15 18 16 14

6

MÅL 39- 17 35- 24 44- 33 30- 23 33- 21 37- 38 25- 25 24- 32 29- 32 28- 32 28- 40 15- 50

HJEM­ME OG UDE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.