Ak­har­raz på lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA JEG I sin tid var træ­ner i AGF, sag­de jeg til den da­væ­ren­de land­stræ­ner, at jeg men­te, at Osama Ak­har­raz, som den­gang spil­le­de for mig, bur­de væ­re med på liga­lands­hol­det.

Det står jeg ved, og det me­ner jeg sta­dig. Det er en frem­ra­gen­de fod­bold­spil­ler. Og det kom­mer må­ske til at ly­de lidt po­puli­stisk at skri­ve da­gen eft er, at han med et for­ry­gen­de mål igen har væ­ret af­gø­ren­de for Vi­borg i de­res 3- 1- sejr i Ran­ders. Men for mig er der in­gen tvivl om, at Osama Ak­har­raz har væ­ret en

for Vi­borg. Han er den alt­over­skyg­gen­de år­sag til, at de ik­ke er i nedryk­nings­fa­re. Han har gi­vet dem no­get, som de an­dre ik­ke kan hånd­te­re. Vi­borg bur­de på pa­pi­ret væ­re i nedryk­nings­fa­re på det­te tids­punkt af sæ­so­nen, for­di hol­det spil­ler for spil­ler ik­ke er bed­re end til den ne­der­ste tred­je­del, men de har bragt sig fri af det, for­di spil­let er sat for­nuft igt op, men især for­di de har få­et held til at få Osama Ak­har­raz på hol­det.

Han er en spil­ler, der har haft si­ne sa­ger, men jeg me­ner ik­ke, at han er et pro­blem­barn. Han skal ba­re hjæl­pes, så han kan kon­cen­tre­re sig om at spil­le fod­bold, som han er i stand til på et fa­bel­ag­tigt højt ni­veau. Det var ik­ke pro­blem­frit, da han var i AGF, men han har pri­mært gi­vet pro­ble­mer for sig selv.

Han ska­ber ik­ke pro­ble­mer for si­ne om­gi­vel­ser, og det er en me­get af­gø­ren­de for­skel. VI­BORG SLOG ET Ran­ders- hold, som li­ge nu er ude af stand til at præ­ste­re, som det bur­de. Hvad år­sa­gen er til det, kan man kun gis­ne om. Un­der­præ­ste­rer de? Er der uro? El­ler er det så en­kelt, at vi ser kon­se­kven­sen af, at de har to af de­res bed­ste ude? Uan­set hvad, så er de­res præ­sta­tio­ner li­ge nu dår­li­ge­re end det, de tid­li­ge­re har le­ve­ret. ET AN­DET HOLD, der vir­ke­lig kæm­per med det, er FC Midtjyl­land, som sta­dig ik­ke le­ve­rer det, så stærkt et hold bør. Og alt­så hel­ler ik­ke i går, hvor man er for­an med 2- 0, men ik­ke kan hol­de Søn­derjy­ske stan­gen - og det end­da på trods af, at Søn­derjy­ske var kraft igt de­ci­me­ret ved ik­ke at ha­ve den må­ske vig­tig­ste spil­ler i de­res kon­cept, Janus Dra­ch­mann, med. Men selv uden ham, og selv om FCM er for­an 2- 0, kla­rer de ik­ke at kø­re den hjem. Det er ik­ke godt. FCM over­ra­ske­de for små to år si­den alt og al­le ved at gå fra at væ­re tæt på kon­kurs og af­grun­dens rand til nær­mest øje­blik­ke­ligt at le­ve­re på et ni­veau, som de­res nye øko­no­mi­ske kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion til­sag­de, da de hav­de få­et en ka­pi­ta­lind­sprøjt­ning.

Og den­ne sæ­son slap de ud af de­res eft er­år eft er af­ske­den med Glen Rid­ders­holm, uden vi fi k et klart svar på, om det var et me­get skidt el­ler et me­get godt eft er­år. Og det skyld­tes, at de slog Brug­ge i Eu­ro­pa Le­ague og gik vi­de­re der, mens de­res kamp mod FC Kø­ben­havn blev ud­sat på grund af storm. Det stod ube­sva­ret, hvor vi egent­lig hav­de FC Midtjyl­land hen­ne.

Det svar står me­re klart nu, hvor vi ser et hold, der rig­tig læn­ge ik­ke har le­ve­ret no­get sær­lig godt.

Jeg er bå­de ven med Jess Thorup og sy­nes, at han er dyg­tig, så jeg er lidt ked af skul­le rev­se ham her, men jeg har svært ved at se det sær­præg, han har sat på hol­det.

I star­ten så det ud til, at de var ble­vet dyg­ti­ge­re til at kon­trol­le­re kam­pe­ne. Jeg hu­sker, at jeg som AGF- træ­ner, når vi skul­le mø­de dem, tit sag­de til mi­ne spil­le­re, at med FCM var det me­re røg end ild - det var vildt - men det var oft ere vildskud en af­slut­nin­ger, og det syn­tes jeg, at Jess Thorups før­ste tid an­ty­de­de en for­an­dring på, hvor vi så læn­ge­re an­greb og me­re kon­trol rent de­fen­sivt, det vir­ke­de me­re ba­lan­ce­ret.

Men eft er vin­ter­pau­sen, hvor der er kom­met nye spil­le­re ind, har jeg svært ved at se de nye aspek­ter i spil­let - det sy­nes sta­dig at væ­re ba­se­ret på død­bol­de og spil­le­re i god form. Det er jo ik­ke ne­ga­tivt, men der er ik­ke en ud­talt ud­vik­ling, det kan jo væ­re fi nt nok, hvis alt er godt, men re­sul­ta­ter­ne er jo net­op ik­ke, som man kan for­ven­te med de­res øko­no­mi.

Jeg kan godt for­stå, hvis Jess Thorup har svært ved at fi nde hol­det, når man har så man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, der by­der sig til, og man bå­de ger­ne vil ta­ge hen­syn til mod­stan­de­ren og den sult og frisk­hed, man for­nem­mer hos si­ne spil­le­re og yder­me­re har det aspekt in­de over, at der og­så er et øn­ske om at dyr­ke no­get kon­ti­nu­i­tet. Det ken­der jeg kun alt for godt fra mig selv - det er no­get af det svæ­re­ste som træ­ner. Jeg sy­nes at kun­ne se, at Jess Thorup har pro­ble­mer med at skul­le be­stem­me sig for, hvor­dan han lø­ser det. TIL SIDST ET par ord om Søn­derjy­ske, som jeg in­den for­å­ret tviv­le­de på vil­le en­de i den bed­ste halv­del. For jeg sy­nes ik­ke, de har det, der skal til for at væ­re i den bed­ste halv­del. Det er ba­re så me­get me­re im­po­ne­ren­de, at de er det. I går er de ne­de med to mål mod de for­sva­ren­de dan­ske me­stre. Det vid­ner om en ut­ro­lig styr­ke. De har ik­ke en chan­ce mod FC Kø­ben­havn, men jeg vil me­get ger­ne ud­ta­le min respekt for, at de så læn­ge har kun­net væ­re med så højt i liga­en på trods af, og det fast­hol­der jeg, at de har et mand­skab, der ik­ke hø­rer hjem­me i den bed­ste del af liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.