Nu skal Klavs Bruun ha­ve tid til

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG VAR RET over­ra­sket, da sport­s­chef Ul­rik Wil­bek med­del­te, at han al­le­re­de i går ef­ter­mid­dag vil­le be­gyn­de eva­lu­e­rin­gen af den dan­ske OL- ned­t­ur med land­stræ­ner Klavs Bruun og as­si­stent Sø­ren Her­skind – alt­så før sid­ste kamp i kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen var spil­let. JO JO, DET var ba­re en be­tyd­nings­løs kamp mod sa­ge­s­lø­se Uru­gu­ay. Men jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg tid­li­ge­re har set en sport­s­chef, der på den må­de in­si­ste­re­de på at fæl­de dom, før en tur­ne­ring er af­vik­let. Det vir­ke­de dra­ma­tisk og gav ik­ke ind­tryk­ket af fred og for­dra­ge­lig­hed om­kring lands­hol­det. Det lig­ger imid­ler­tid me­get godt i tråd med sport­s­che­fens ge­ne­rel­le age­ren om­kring kvin­der­nes OL- kva­li­fi ka­tion, hvor han har bi­dra­get med en vis uro.

Fre­dag kom hi­sto­ri­en om, hvor- dan Wil­bek an­så det som me­get van­ske­ligt for lands­hol­det at kva­li­fi - ce­re sig; no­get af en ko­ven­ding, eft er han halvan­den må­ned tid­li­ge­re an­non­ce­re­de, at OL- mål­sæt­nin­gen lød på to kva­li­fi ce­re­de dan­ske lands­hold og et sæt me­dal­jer. Den ver­ba­le rygcrawl har hver­ken Klavs Bruun el­ler spil­ler­ne følt som et til­lids­fuldt klap på skul­de­ren.

Lør­dag aft en lan­de­de der så me­get hur­tigt eft er ne­der­la­get til Mon­te­ne­gro en DHF- pres­se­med­del­el­se med en ord­lyd fra Wil­bek, som ik­ke sig­na­le­re­de ube­tin­get op­bak­ning til land­stræ­ne­ren. Ik­ke som jeg læ­ste den i hvert fald. Og i går blev der alt­så skabt usik­ker­hed et par ti­mer, da eva­lu­e­rin­gen død og pi­ne skul­le på­be­gyn­des in­den Uru­gu­ay- kam­pen.

Nu skal Ul­rik Wil­bek på in­gen må­de ha­ve skyl­den for den dan­ske ned­t­ur på ba­nen. Men sport­s­che­fen, der nor­malt al­tid ram­mer det kom­mu­ni­ka­ti­ve bull­seye, og hans fam­len­de op­træ­den er et godt ud­tryk for, at den­ne we­e­kend har væ­ret ét stort fejl­skud for dansk kvin­de­hånd­bold. DEN ENOR­ME SKUF­FEL­SE over den kik­se­de OL- kva­li­fi ka­tion gi­ver an­led­ning til selvransa­gel­se he­le vej­en rundt i Dansk Hånd­bold For­bund. Ned­t­u­ren mat­cher på in­gen må­de den dan­ske selv­for­stå­el­se, men den bar­ske vir­ke­lig­hed er, at Dan­mark li­ge nu ik­ke er god nok til at del­ta­ge ved OL. Ja, det hav­de hjul­pet på tin­ge­ne, hvis Li­ne Jør­gen­sen og Sti­ne Bod­holt ik­ke hav­de væ­ret ude med ska­der. Men det æn­drer ik­ke på hel­heds­bil­le­det af, at kvin­delands­hol­det ik­ke ak­tu­elt til­hø­rer ver­den­stop­pen.

Jeg tror, vi er man­ge, der er over­ra­ske­de over, at hjem­me­ba­nen ik­ke var i stand til at løft e hol­det me­re un­der VM i de­cem­ber og OL- kva­li­fi - ka­tio­nen. Men det er jo ba­re end­nu en klar in­di­ka­tor på, at spil­ler­ne ik­ke har det nød­ven­di­ge ni­veau.

Over­ra­sken­de – og skuff en­de – er det og­så, at land­stræ­ner­tea­met ik­ke har fl yt­tet hol­det me­re, end til­fæl­det er. Det har dog ik­ke svæk­ket mig i tro­en på, at de er de rig­ti­ge til po­sten. Der­for er det da og­så op­løf­ten­de at se, at DHF og Ul­rik Wil­bek eft er lidt vak­len har sig­na­le­ret de­res kla­re op­bak­ning til Klavs Bruun og Sø­ren Her­skind.

For li­ge nu hand­ler de dår­li­ge re­sul­ta­ter me­re om mang­len­de kva­li­tet på spil­ler­si­den end træ­ner­nes ev­ner.

Jeg har til gen­gæld he­le ti­den tviv­let på, om d’her­rer gad fort­sæt­te, hvis de kik­se­de OL- kva­li­fi ka­tio­nen. Jeg tror, de er ble­vet chokeret over, hvor svært det er at ryk­ke kvin­delands­hol­det der­hen, hvor de ger­ne vil. Men vi må gå ud fra, at Klavs Bruun har gjort det klart over for Ul­rik Wil­bek, at han er de­di­ke­ret til job­bet, når nu DHF mel­der ud, som de gør.

Spørgs­må­let er så ba­re, om han har tå­l­mo­dig­he­den og gni­sten til at fort­sæt­te ud over hans kon­trakt­pe­ri­o­de, som går til som­me­ren 2018?

For den træ­ner, der fø­rer lands­hol­det vi­de­re fra de se­ne­ste tre må­ne­ders skuff el­ser, bør og­så væ­re man­den, der står i spid­sen for det, der skal væ­re det næ­ste sto­re mål – nem­lig 2020, hvor der er OL i Tokyo og EM i Dan­mark og Nor­ge. Mis­for­stå mig ik­ke, suc­ce­sen må ger­ne kom­me me­get hur­ti­ge­re, men det bør væ­re ho­ved­må­let, man ar­bej­der frem mod. JEG SY­NES, DEN mand skal væ­re Klavs Bruun. Hvis han har ly­sten. Alt­så så­dan 100 pro­cent. Og så skal der ske nog­le sto­re æn­drin­ger i DHF, som kan gi­ve Klavs Bruun Jør­gen­sen or­dent­li­ge ar­bejds­be­tin­gel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.