Sin re­vo­lu­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

til at gen­nem­fø­re den re­vo­lu­tion, han ger­ne vil. Man skal ha­ve kig­get på ta­len­t­ud­vik­lin­gen, re­k­rut­te­rin­gen til ung­domslands­hol­de­ne og den fy­si­ske træ­ning – og må­l­ret­te dis­se ting, så det for­mer spil­le­re, som pas­ser ind i den ty­pe hånd­bold, Klavs Bruun vil spil­le.

Og man skal vig­tigst af alt etab­le­re et ty­de­ligt og klart de­fi ne­ret sam­ar­bej­de med klub­ber­ne, så de træk­ker i sam­me ret­ning som lands­hol­det på langt fl ere om­rå­der, end det er til­fæl­det i dag.

Så må det væ­re op til land­stræ­ne­ren at vi­se, at han har ev­ner­ne. Men han skal ha­ve ar­bejds­ro, tid og op­ti­ma­le for­hold. EN AF DE før­ste ar­bejds­op­ga­ver bli­ver et grun­digt gen­nem­syn af trup­pen. For der vil selv­føl­ge­lig ske nog­le ud­skift - nin­ger eft er OL- ned­t­u­ren.

Per­nil­le Holms­gaard har al­le­re­de med­delt, at hun over­ve­jer sin lands­holds­frem­tid. Det er og­så me­get sand­syn­ligt, at Rik­ke Skov har spil­let sin sid­ste land­skamp. Men hvad med Ann Gre­te Nør­gaard og Lou­i­se Sva­la­stog, der beg­ge er ud­for­dret af dåb­sat­te­sten? Tvivl er er der og­så om Maria Fi­sker, der ik­ke har væ­ret med i we­e­ken­den på grund af fy­si­ske ska­van­ker, men som ty­pe­mæs­sigt ik­ke har­mone­rer med Klavs Bruuns linje. Det sam­me kan si­ges om Ca­mil­la Dal­by, og hun over­be­vi­ste ik­ke spil­le­mæs­sigt i we­e­ken­den.

Det er og­så fair at stil­le spørgs­måls­tegn ved Kri­sti­na Kri­sti­an­sen. Hun hø­ster de stør­ste klapsal­ver, når lands­hol­det præ­sen­te­res, men Klavs Bruun har ty­de­lig­vis ik­ke til­lid til hen­de – og skal hun ik­ke bru­ges, er spørgs­må­let, om hun over­ho­ve­det skal væ­re med i trup­pen.

Pro­ble­met er dog, at de op­lag­te af­lø­se­re ik­ke li­ge nu står i kø rundt om i klub­ber­ne. Men den kø kan for­hå­bent­ligt bli­ve vir­ke­lig­hed, hvis Klavs Bruun nu får bå­de tid og or­dent­li­ge for­hold til at sæt­te sit aft ryk på kvin­delands­hol­det, fø­de­kæ­den og he­le sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.