Brø­let Pres og sprog­ka­os på ho­spi­tal

BT - - NYHEDER -

SYGEHUSDRAB her­hjem­me. I sit vir­ke som sy­geple­jer­ske har hun iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den dræbt tre pa­tien­ter og for­søgt at dræ­be en fj er­de med en dø­de­lig over­do­sis af me­di­cin. Hun næg­ter sig skyl­dig. Sprog­pro­ble­mer på sy­ge­hu­set På ho­spi­ta­let var der iføl­ge sy­geple­jer­sken an­sat en del per­so­na­le, som var dår­li­ge til dansk. Navn­lig blandt læ­ger­ne.

» Vi hav­de en kvin­de­lig me­di­cinsk over­læ­ge, hvor det for mit ved­kom­men­de var nær­mest umu­ligt at for­stå, hvad hun sag­de, « lød det i går fra sy­geple­jer­sken, da hun blev af­hørt af sin for­sva­rer, ad­vo­kat Jør­gen Lan­ge.

Sprog­pro­ble­mer­ne var blot en del af de for­hold, der iføl­ge sy­geple­jer­sken bi­drog til et pres­set ar­bejds­mil­jø på sy­ge­hu­set, hvor hun var an­sat fra 2009 og frem til sin an­hol­del­se i marts sid­ste år.

» Vi hav­de en pe­ri­o­de, hvor vi hav­de så man­ge pa­tien­ter, at det var op­pe på fl ere le­der­mø­der, at det kun­ne vi sim­pelt­hen ik­ke hånd­te­re, « for­tal­te sy­geple­jer­sken om sin tid på me­di­cinsk af­de­ling 130, hvor hun ar­bej­de­de frem til ok­to­ber 2012.

Net­op på af­de­ling 130 be­gik sy­geple­jer­sken iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den sit før­ste drab. Off eret var 72- åri­ge Ar­ne Her­skov. Han mi­ste­de li­vet på grund af en over­do­sis af mor­fi n og di­a­ze­pam. Fra 2012 ar­bej­de­de den i dag 31- åri­ge kvin­de på sy­ge­hu­sets aku­taf­de­ling. Her be­gik hun iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den yder­li­ge to pa­tientdrab og for­søg­te at dræ­be end­nu en pa­tient.

Sy­geple­jer­sken for­tal­te un­der gårs­da­gens rets­mø­de, at der på aku­taf­de­lin­gen i pe­ri­o­der kun­ne væ­re man­ge døds­fald.

» Det var som om, at det kom i bøl­ger. Til ti­der kun­ne man godt væ­re in­de i en bøl­ge, hvor man ba­re sag­de, åh nej.

Un­der rets­mø­det kom det frem, at sy­geple­jer­sken var så en­ga­ge­ret i ar­bejds­mil­jø­et på sy­ge­hu­set, at hun ad to om­gan­ge lod sig væl­ge som per­so­na­lets ar­bejds­mil­jø­re­præ­sen­tant. Der ven­tes at fal­de

dom i ju­ni.

TIL­TALT FOR NI FOR­HOLD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.