Jeg blev skudt af Ya­hya Has­san

BT - - NYHEDER -

DRA­MA­TISK så på det tids­punkt ved jeg ik­ke, det er Ya­hya Has­san. Men så ser jeg, det er ham. Og for­di Ya­hya jo he­le ti­den går og fi lmer og læg­ger det ud al­le ste­der på net­tet, tror jeg, at det er en mo­bil­te­le­fon, han ta­ger op, og som han vil til at fi lme mig med. Men så op­da­ger jeg, at det er en pi­stol, han står med, « si­ger Tolunay Yil­diz om epi­so­den, som sker kort før klok­ken 21 søn­dag aft en. Rå­ber eft er ham Den un­ge te­e­na­ger be­skri­ver vi­de­re, at han som au­to­ma­tre­ak­tion bli­ver ban­ge, da han ser Ya­hya Has­san stå med pi­sto­len, så Tolunay Yil­diz lø­ber ud mod vej­en. Men Ya­hya Has­sen rå­ber eft er ham, og et el­ler an­det får ham til at ven­de om og gå til­ba­ge. Hvor­for ved han egent­lig ik­ke, si­ger han.

» Så ta­ger jeg min egen te­le­fon frem og be­gyn­der at fi lme Ya­hya. Som han al­tid gør ved an­dre. Han rå­ber, at han vil sky­de mig og pløk­ke mig. Jeg ved ik­ke, om jeg tro­e­de, han vil­le gø­re det. Men så rå­ber jeg til ham, at han da ba­re kan sky­de mig. Og så gør han det - han sky­der. Jeg vil tro, han gør det fi re- fem gan­ge. Han ram­mer mig i fo­den med et skud, der går gen­nem hæ­len. Jeg bli­ver ramt på yder­si­den og kug­len går igen­nem og kom­mer ud på den an­den si­de, « si­ger Tolunay Yil­diz, mens han træk­ker op i sin høj­re strøm­pe og vi­ser for­bin­din­gen, han fi k på un­der be­hand­lin­gen på Aar­hus Kom­mu­ne­ho­spi­tal eft er sku­depi­so­den. Sø­le­de rundt i blod Da han kun­ne mær­ke, at han eft er skud­det sø­le­de rundt i blod i sin ene sko, vid­ste han, han var nødt til at få be­hand­ling. Men han rin­ge­de ik­ke eft er en am­bu­lan­ce el­ler kon­tak­te­de po­li­ti­et.

I ste­det kør­te en af hans ven­ner, som han ik­ke vil op­ly­se BT nav­net på, ham til ska­destu­en, hvor han blev be­hand­let og eft er­føl­gen­de ud­skre­vet igen eft er et par ti­mer.

På spørgs­må­let om hvor­vidt Tolunay Yil­diz og Ya­hya Has­san ken­der hin­an­den, be­kræft er te­e­na­ge­ren, at det gør de. Dog ik­ke på det per­son­li­ge plan, men fra om­rå­det ved Tril­le­går­den, hvor Tolunay Yil­diz bor og hvor den kend­te dig­ter selv har bo­et, ly­der sva­ret.

» Jeg har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer om ham. Jeg me­ner ik­ke no­get om ham, « si­ger To­ly­nay Yil­diz til BT, in­den han gri­ber fat om si­ne kryk­ker og hi­ver sig op fra sto­len. Og så gør han det - han sky­der. Jeg vil tro, han gør det fi re­fem gan­ge. Han ram­mer mig i fo­den med et skud, der går gen­nem hæ­len

TIRS­DAG 22. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.