Re­kord­få søg­te asyl i sid­ste uge

BT - - NYHEDER -

89 asylan­sø­ge­re er re­gi­stre­ret an­kom­met til Dan­mark den se­ne­ste uge. Det vi­ser en op­gø­rel­se fra Ud­læn­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et. Det er det la­ve­ste an­tal re­gi­stre­re­de an­sø­ge­re i de 11 uger, der har væ­ret mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol med stikprø­ver ved den dansk- ty­ske græn­se. I uge 10 blev der i før­ste om­gang re­gi­stre­ret 80 asylan­sø­ge­re, men det tal er nu kor­ri­ge­ret til 96. Den mid­ler­ti­di­ge, dan­ske græn­se­kon­trol blev ind­ført 4. ja­nu­ar og er si­den ble­vet for­læn­get fle­re gan­ge. 3. marts med­del­te in­te­gra­tions­og ud­læn­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), at po­li­ti­et fo­re­lø­big fort­sæt­ter med stikprø­ver­ne ved den dansk- ty­ske græn­se indtil 3. april. Græn­se­kon­trol­len er der­med ble­vet for­læn­get tre gan­ge i hen­hold til Schen­gens græn­se­ko­deks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.