AN­KERS ARVEOPGØR

BT - - NYHEDER -

EF­TER­MÆ­LE An­ker gen­nem­ført det ene kri­se­ind­greb ef­ter det an­det.

Erik Hof­f­mey­er sag­de god for en de­va­lu­e­ring af kro­nen i ef­ter­å­ret 1979 på be­tin­gel­se af, at der blev gen­nem­ført en øko­no­misk stram­ning.

» Den kom i novem­ber 1979. Så det var så­dan set en rig­tig dis­po­si­tion. Men så slap­pe­de An­ker Jør­gen­sen af og ac­cep­te­re­de et kæm­pe un­der­skud på stats­fi­nan­ser­ne, « si­ger den 91- åri­ge Erik Hof­f­mey­er. Uret­fær­digt be­dømt Det­te un­der­skud på stats­fi­nan­ser­ne nå­e­de i for­å­ret 1982 op på astro­no­mi­ske 70 mia. kr., og i den si­tu­a­tion vil­le An­ker de­va­lu­e­re kro­nen igen. Nu med syv pct., men det sag­de Hof­f­mey­er nej til.

» Det vil­le for­ø­ge in­f­la­tio­nen. Fi­nans­po­li­tik­ken skred, og det var der­for De Ra­di­ka­le skif­te­de si­de til for­del for Schlüter. Det er rig­tigt, at det der blev gjort i 1979 var for­nuf­tigt, men så slap­pe­de man alt­så af. Det er min vur­de­ring, « si­ger den tid­li­ge­re na­tio­nal­bank­di­rek­tør.

Om­vendt me­ner so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at An­ker Jør­gen­sen er ble­vet uret­fær­digt be­dømt på sin øko­no­mi­ske po­li­tik.

Godt hjul­pet af Knud He­i­ne­sens be­røm­te ord om, at Dan­mark hav­de kurs mod af­grun­den, er det lyk­kes de bor­ger­li­ge at fa­bri­ke­re en myte om at An­ker Jør­gen­sen før­te en uansvar­li­ge øko­no­mi­ske po­li­tik, me­ner so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

» Man mis­brug­te He­i­ne­sens ord, « si­ger Karl Hjort­næs i dag.

Han var skat­te­mi­ni­ster i An­kers sid­ste S- re­ge­ring og hu­sker ty­de­ligt, hvad den respek­te­re­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fi­nans­mi­ni­ster Knud He­i­ne­sen hav­de ud­talt, da han i et tv- in­ter­view i ok­to­ber 1979 tal­te al­vor­stungt om af­grun­den, der nær­me­de sig.

» Det har væ­ret nød­ven­digt for det bor­ger­li­ge Dan­mark at læg­ge et røgslør ud over den elen­di­ge po­li­tik man selv før­te. Knud He­i­ne­sens ord var en ap­pels­in i tur­ba­nen for dem, « si­ger Karl Hjort­næs. De Ra­di­ka­le Den ra­di­ka­le Ni­els Hel­veg Pe­ter­sen støt­ter Erik Hof­f­mey­ers ud­læg­ning.

I et sid­ste des­pe­rat for­søg på at fast­hol­de mag­ten, in­vi­te­re­de An­ker Jør­gen­sen De Ra­di­ka­le med i re­ge­rin­gen.

» Jeg be­tin­ge­de mig, at der skul­le der sket no­get med dyr­tids­re­gu­le­rin­gen. Han sva­re­de, at det kun­ne S ik­ke gå med til. Så sag­de vi nej til at gå i re­ge­ring, og kort ef­ter gik An­ker af, « si­ger Hel­veg.

TIRS­DAG 22. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.