Be­tal­te 100 kr. for gam­melt ur – solgt for halv mil­li­on

BT - - NYHEDER -

LOPPEFUND For næ­sten 20 år si­den køb­te en bri­tisk mand et ur på et lop­pe­mar­ked for om­kring 100 kr. For­le­den solg­te man­dens søn det gam­le ur, som i øv­rigt var i styk­ker, for et be­løb på om­kring en halv mil­li­on. Hvad der umid­del­bart ser ud til at væ­re gam­melt ra­gel­se kan sag­tens væ­re det re­ne guld.

Det er i hvert fald til­fæl­det med det fund, som en bri­tisk mand gjor­de, da han skul­le ryd­de op i sin af­dø­de fars bo.

Her fandt man­den, der bor i en­gel­ske Che­si­re, et ur, som hans far hav­de gemt væk. Uret hav­de fa­de­ren købt på et lop­pe­mar­ked for næ­sten 20 år si­den. Og si­den var det gå­et i glem­me­bo­gen.

Det var indtil søn­nen fandt uret, som han be­slut­te­de sig for at auk­tio­ne­re bort for at tje­ne lidt pen­ge. Søn­nen hav­de reg­net med et be­løb i om­eg­nen af fem- seks tu­sind kro­ner. Og der­for kom det og­så som et stør­re chok, da auk­tions­hu­set over­brag­te den glæ­de­li­ge nyhed.

» Da jeg for­tal­te sæl­ger ef­ter­føl­gen­de, at uret var ble­vet solgt for 46.000 pund ( 440.000 dan­ske kro­ner, red.), tro­e­de han, at jeg sag­de 4.000 el­ler 6.000 pund ( 38.000 - 57.000 kr., red.), og jeg blev nødt til at gen­ta­ge det tre gan­ge, før han tro­e­de mig, « si­ger Ni­all Wil­li­ams til Daily Mail.

Han ar­bej­der for auk­tions­hu­set, og med di­ver­se ge­by­rer end­te uret med at bli­ve solgt for ik­ke min­dre end 55.000 pund - hvil­ket sva­rer til 526.000 kr. Spe­ci­al­la­vet Ro­lex Grun­den til at det gam­le ur end­te med at bli­ve solgt til den no­get over­ra­sken­de pris skal fin­des i, at det er en spe­ci­a­lud­ga­ve af et Ro­lex- ur, der blev spe­ci­al­la­vet til ita­li­en­ske ma­ri­ne­dyk­ke­re un­der An­den Ver­denskrig.

Det blev frem­stil­let i kun 618 ek­sem­pla­rer i sam­ar­bej­de med den ita­li­en­ske ur­fa­bri­kant Pa­ne­rai. Og der­for har uret det mund­ret­te navn Ro­lex 17 Ru­bis Pa­ne­rai 3636.

Det var la­vet så­dan, at ita­li­en­ske dyk­ke­re, som sty­re­de un­der­vands- tor­pedo­er, kun­ne ha­ve det på på dybt vand - og sam­ti­dig var de­le af urski­ven selvly­sen­de, da mis­sio­ner­ne som of­test fo­re­gik om nat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.