Sove­me­di­cin kan væ­re dø­de­ligt

BT - - NYHEDER -

ZZZZ

511.671 336.514 dan­ske­re, der køb­te me­di­ci­nen på apo­te­ket.

» Vi fin­der en over­dø­de­lig­hed hos dem, der ta­ger ben­zo­di­a­zepi­ner og ben­za­di­a­zepin­lig­nen­de læ­ge­mid­ler, og det un­der­byg­ger vo­res mi­stan­ke om, at sove­me­di­cin ik­ke har no­gen gun­stig hel­breds­mæs­sig ef­fekt, « si­ger kli­nisk pro­fes­sor og over­læ­ge Poul Jen­num, der er ho­ved­for­fat­ter på stu­di­et, som net­op er ud­gi­vet i det an­er­kend­te tids­skrift Bri­tish Me­di­cal Jour­nal. Kro­nisk for­brug I stu­di­et har man kun set på per­so­ner, der har et kro­nisk for­brug af me­di­ci­nen, hvil­ket be­ty­der, at de har mod­ta­get me­re end tre re­cep­ter. Poul Jen­num an­er­ken­der, at de per­so­ner, der ta­ger sove­me­di­ci­nen i for­vej­en er me­re ud­sat­te i for­hold til syg­dom, hvil­ket kan væ­re år­sag

2010 til en øget dø­de­lig­hed. Men det er der kor­ri­ge­ret for i stu­di­et.

Sam­men­hæn­gen mel­lem for­brug af sove­me­di­cin og dø­de­lig­hed blev un­der­søgt på 49.968 dan­ske pa­tien­ter med sl­ag­til­fæl­de samt en kon­trol­grup­pe på 86.100 per­so­ner, hvil­ket gør stu­di­et til det hidtil stør­ste af sin art.

Sam­let set i beg­ge grup­per - når der er kor­ri­ge­ret for syg­dom - er dø­de­lig­he­den 1,5 gan­ge stør­re for per­so­ner, der ta­ger ben­zo­di­a­zepi­nes og 1,3 gan­ge stør­re for ben­zo­di­a­zepin­lig­nen­de læ­ge­mid­ler. På­vir­ker hjer­nen Hvad folk præ­cis dør af, kan Poul Jen­num ik­ke si­ge ud fra stu­di­et. Men han me­ner, at re­sul­ta­ter­ne net­op kun­ne væ­re an­led­ning til at se nær­me­re på, hvor­dan stof­fer­ne på­vir­ker hjer­nen.

Og så un­der­byg­ger stu­di­et den hold­ning, der de se­ne­ste ti år har her­sket i Dan­mark: nem­lig at sove­me­di­cin kun bør an­ven­des kortva­rigt, med­min­dre man har et helt sær­ligt syg­doms­for­løb.

Sam­me mel­ding ly­der fra Sund­heds­sty­rel­sen.

336.514

» Det er læ­ge­mid­ler, der kun an­ven­des, hvis der ik­ke er an­dre mu­lig­he­der, « si­ger af­de­lings­læ­ge i Sund­heds­sty­rel­sen Mar­le­ne Øhr­berg Krag.

Hun ud­dy­ber, at Sund­heds­sty­rel­sen i 2013 ud­gav en vej­led­ning med kla­re ret­nings­linjer om bru­gen af læ­ge­mid­ler­ne blandt an­det, at det er læ­ge­mid­ler, der skal ud­skri­ves med sær­lig om­hu, læ­gen skal ha­ve ta­get stil­ling til, om der er an­dre mu­lig­he­der for be­hand­ling af søvn­løs­he­den, og pa­tien­ten skal in­for­me­res om virk­nin­ger og bi­virk­nin­ger, in­den re­cep­ten ud­skri­ves.

» Og så, er det en slags læ­ge­mid­ler, der skal an­ven­des i mindst mu­lig do­sis i kor­test mu­lig tid, « si­ger Mar­le­ne Øhr­berg Krag.

I for­hold til søvn­løs­hed er det un­der to uger.

Mar­le­ne Øhr­berg Krag glæ­der sig over, at man ef­ter en øget op­mærk­som­hed bå­de fra myn­dig­he­der og læ­gers si­de har set et fald i an­tal­let af per­so­ner, der ta­ger sove­me­di­ci­nen.

Poul Jen­num er og­så godt til­freds med de dan­ske læ­ger.

» Når man sam­men­lig­ner med an­dre lan­de, har vi i Dan­mark et min­dre for­brug, « si­ger han.

BEN­ZO­DI­A­ZEPI­NER Ben­zo­di­a­zepi­ner­ne og de ben­zo­di­a­zepin­lig­nen­de læ­ge­mid­ler er en me­get stor grup­pe stof­fer, som bru­ges i be­hand­ling af søvn­pro­ble­mer og angst Det an­be­fa­les kun til kortva­rig be­hand­ling, for­di ef­fek­ten på søvn­læng­den af­ta­ger, man bli­ver fy­sisk og psy­kisk af­hæn­gig­hed ( med ab­sti­nens­symp­to­mer) og ens af kog­ni­ti­ve funk­tio­ner på­vir­kes, her­un­der ned­sat hukom­mel­se, kon­cen­tra­tion og re­du­ce­ret re­ak­tions­ev­ne, så man f. eks har øget ri­si­ko for at fal­de. Drop af­tenskaf­fe og the med kof­fe­in In­gen god­nat­ba­jer el­ler an­det al­ko­hol før sen­ge­tid Spis ik­ke sto­re mæng­der mad med fedt sent om af­te­nen Snør lø­be­sko­e­ne i lø­bet af da­gen, så du er fy­sisk træt Skru ned for var­men i sove­væ­rel­set ( 18- 21 gra­der) Brug øre­prop­per og und­gå der­med støj over 30 de­ci­bel i sove­væ­rel­set Sluk for com­pu­ter og tv- skær­me før sen­ge­tid el­ler dæmp ly­s­in­ten­si­te­ten. Rul gar­di­net for, sluk ly­set el­ler brug sove­ma­ske Gå i seng og stå op på sam­me tid hver dag Drop mid­dag­slu­ren For­lad sove­væ­rel­set, hvis du ik­ke kan sove Ar­bej­de og e- mails skal ud af sen­gen. Und­gå ik­ke­søvn­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter ( med und­ta­gel­se af sex) i sove­væ­rel­set Lær en af­spæn­dings­tek­nik og brug den ved søvn­be­svær Und­gå at grub­le og skriv i ste­det pro­ble­mer og løs­nin­ger ned In­gen ka­ta­stro­fe- tan­ker. Hvis du tæn­ker, at du er ban­ge for ik­ke at fal­de i søvn, kan tan­ken ale­ne hol­de dig vå­gen Før dag­bog. Men­ne­sker med søvn­pro­ble­mer un­der­vur­de­rer of­te det an­tal ti­mer, som de sover

Fær­re ta­ger sovepi­l­ler

Læ­ge­mid­ler­ne er deruod­ver for­bun­det med hukom­mel­ses­svigt for be­gi­ven­he­der ef­ter me­di­ci­nind­ta­gel­sen samt søvn­gæn­ge­ri og an­den af­vi­gen­de ad­færd un­der søv­nen. Det er om­dis­ku­te­ret om de ben­zo­di­a­zepin­lig­nen­de stof­fer har min­dre bi­virk­nin­ger end grup­pen af ben­zo­di­a­zepi­ner, men det har man ik­ke kun­ne ef­ter­vi­se.

An­tal­let af dan­ske­re, der bru­ger ben­zo­di­a­zepi­ner og ben­zo­di­a­zepin­lig­nen­de mid­ler er si­den 2005 fal­det fra li­ge over en halv mil­li­on til om­kring 336.000 per­so­ner.

600.000

2011

2012

2013

2014

500.000

400.000

2005

2006

2007

2008

2009

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.