Nej, mo­tor­ve­je gi­ver ik­ke folk no­get at la­ve

BT - - NYHEDER - NI­ELS HAUSGAARD San­ger, sa­ti­ri­ker, de­bat­tør og nord­jy­de

et spørgs­mål om at kom­me fy­sisk frem, men sna­re­re et spørgs­mål om at ha­ve no­get at la­ve. Det hand­ler om at ha­ve en ek­si­stens­mu­lig­hed, og det gi­ver mo­tor­ve­je ik­ke. Man skal hel­le­re ud­byg­ge bred­bån­det. Det vil æn­dre me­re end en mo­tor­vej, for­di folk på den bag­grund har mu­lig­hed for at ar­bej­de og tje­ne til fø­den fra hjem­met. Man kan jo ik­ke tje­ne til fø­den ved hjælp af en mo­tor­vej. For at Ud­kants

dan­mark har no­get at by­de på, skal Vi har der sim­pelt­hen ske en op­ti­me­ring af bred­bån­det. En op­ti­me­ring af in­ter­mas­ser af

net­tet kun­ne end­da be­ty­de, at man tra­fi kin­ve­ste­rin­ger li­ge mu­lig­he­der for kun­ne drop­pe nog­le af mo­tor­vejs­by­gat kun­ne ska­be ud­vik­ling og vækst. ge­ri­er­ne, for­di folk ik­ke be­hø­ve­de

i Kø­ben­havn med Mo­tor­ve­je be­ty­der, at virk­som­he­der at kø­re så langt for ek­sem­pel­vis at er in­ter­es­se­ret i at læg­ge sig tæt på f. eks. me­tr­or­in­gen. ar­bej­de. ad­gangs­ve­je­ne til mo­tor­ve­je­ne. Det

Men det er vig­tigt, be­ty­der li­ge­le­des me­get for vær­di­en bred­bånds­for­bi­naf alt mu­ligt an­det i yder­om­rå­der­ne, at vi in­ve­ste­rer i del­se kan folk ar­bej­de, hvor­fra de at der er go­de mo­tor­vejsin­ve­ste­be­fi nder sig – li­ge­gyl­dig om det er

he­le lan­det rin­ger. Vi har mas­ser af tra­fi kin­vei Kø­ben­havn el­ler Nord­jyl­land. Og ste­rin­ger i Kø­ben­havns­om­rå­det med ek­sem­pel­vis det kan i sid­ste en­de med­fø­re, at fl ere bør­ne­fa­mi­li­er me­tr­or­in­gen. Men det er vig­tigt, at vi in­ve­ste­rer i he­le fl yt­ter på lan­det, for­di for­æl­dre­ne har mu­lig­hed for at lan­det. ud­fø­re de­res ar­bej­de hjem­m­fra.

AL­LE SKAL HA­VE

der iso­le­ret set ska­ber vækst no­gen ste­der. Det er en del af en stør­re ind­sats, og jeg går ik­ke ud fra, at no­gen me­ner, at mo­tor­ve­je skal gå til øde om­rå­der, men at de der­i­mod skal væ­re en del af de frem­ti­di­ge in­ve­ste­rin­ger. Po­in­ten er, at det gi­ver me­ning at in­ve­ste­re i, at det er mu­ligt at trans­por­te­re sig rundt i he­le lan­det på no­gen­lun­de li­ge vil­kår.

DER ER IN­GEN­TING,

DET ER IK­KE

MED EN BED­RE

må­ske en for­skel for nog­le dan­ske­re, men det er ik­ke for ret man­ge. Det er for let at tro, at man kan byg­ge fl ere mo­tor­ve­je og på den må­de hjæl­pe Ud­kants­dan­mark. Det vil hjæl­pe de fær­re­ste dan­ske­re. Hvis man ek­sem­pel­vis ser på det kraft ige mo­tor­vejs­byg­ge­ri, som vi har haft i Nord­jyl­land, så har det ik­ke æn­dret fryg­te­lig me­get.

FLE­RE MO­TOR­VE­JE GØR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.