Ja, ve­je til­træk­ker virk­som­he­der

BT - - NYHEDER - TRO­ELS MYLENBERG Che­fre­dak­tør på Fyns Amts Avis

det mu­ligt at le­ve et liv uden­for by­en. Hvis man ser på ve­je­ne mel­lem Holste­bro og Her­ning, så er det ik­ke til at kom­me frem, for­di der bor man­ge men­ne­sker, og det ska­ber kø. I sig selv er mo­tor­ve­je kun in­ter­es­san­te, hvis der er no­get at kø­re hen til. Men for at man kø­rer hen til no­get, så skal der væ­re en vej. Der­for ser vi og­så, at de mo­tor­ve­je, som er ble­vet lat­ter­lig­gjort gen­nem åre­ne i Nord­jyl­land, har skabt et sti­gen­de tra­fi ktal, og det er jo kun for­di, mo­tor­vej­en er der.

MO­TOR­VE­JE­NE SKAL GØ­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.