Oba­ma åb­ner Cu­ba

BT - - NYHEDER -

STATSBESØG

» Det hand­ler om at vi­se, at USA og Cu­ba ik­ke be­hø­ver at væ­re fjen­der, « si­ger USA- ana­ly­ti­ker Mads Fug­le­de om det igang­væ­ren­de statsbesøg.

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma rej­ser sam­men med før­ste­da­me Mi­chel­le Oba­ma og de­res børn Ma­lia og Sasha. Nor­ma­li­se­re­de for­hold Og be­sø­get har iføl­ge Mads Fug­le­de stor be­tyd­ning.

» Det be­ty­der, at vi nær­mer os nor­ma­li­se­re­de for­hold mel­lem USA og Cu­ba. Og at de skal hol­de op med at be­trag­te hin­an­den som døds­fjen­der. Det har i lang tid væ­ret no­get, som Oba­ma har haft højt på sin dags­or­den. Det er dog ik­ke så nemt, « si­ger Mads Fug­le­de. Oba­ma vil ger­ne ses som en, der sør­ge­de for, at USA som na­tion har fær­re fjen­der, end da han trå­d­te til som præ­si­dent kym­ret for, at der er no­gen som vil øde­læg­ge hans ar­bej­de med at nor­ma­li­se­re for­hol­de­ne mel­lem de to na­tio­ner. Især ek­silcu­ba­ne­re i sta­ten Fl­o­ri­da ar­bej­der ak­tivt imod imod de nye re­la­tio­ner mel­lem de to na­tio­ner, for­di de op­fat­ter Ca­stro som en fjen­de, der skal be­kæm­pes med al­le mid­ler, « si­ger Mads Fug­le­de.

Cu­ba- eks­pert og lek­tor Jan Gust­af­sson fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet me­ner dog, at der er en vel­vil­je i den Cu­ban­ske be­folk­ning over­for ame­ri­ka­ner­ne. Fra Cu­bas si­de er der og­så en øko­no­misk in­ter­es­se i at åb­ne for­bin­del­ser til USA, det vil nem­lig gi­ve han­dels­mæs­si­ge mu­lig­he­der sær­ligt in­den­for turis­me.

» Men hvis al­ting blev slup­pet løs på en gang, så vil­le det be­ty­de, at Cu­bas eget er­hvervs­liv vil få svært ved at få fod­fæ­ste, selv­om de ger­ne vil åb­ne nog­le ame­ri­kan­ske kæ­der. Jeg tror, der er stor åben­hed fra be­folk­nin­gen, så man­ge vil se for­de­le i, at der kom­mer ame­ri­kan­ske kæ­der, hvor man kan ar­bej­de, « si­ger Jan Gust­af­sson.

TIRS­DAG 22. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.