El Niño for­vær­rer ka­ta­stro­fal tør­ke

BT - - NYHEDER -

ETIO­PI­EN Vej­r­fæ­no­me­net El Niño har for­vær­ret en tør­ke i Etio­pi­en, som be­teg­nes som den vær­ste i 50 år. Tør­ken har va­ret i om­kring 18 må­ne­der. Brøn­de er tør­ret ud, hun­dredt­u­sin­der af hus­dyr er dø­de og man­ge men­ne­sker li­der af un­de­rer­næ­ring. Over 80 pro­cent af etio­pi­er­ne le­ver i lands­by­er og le­ver af de­res eg­ne land­brugs­pro­duk­ter. Sto­re om­rå­der er sår­ba­re over for virk­nin­ger­ne af kli­ma­for­an­drin­ger, øko­no­misk usta­bi­li­tet og øget kon­kur­ren­ce om vand og jord.

Den etio­pi­ske re­ge­ring vur­de­rer, at over 10 mil­li­o­ner men­ne­sker får be­hov for fø­de­va­re­hjælp. FN vur­de­rer, at op mod 15 mil­li­o­ner etio­pi­e­re kan kom­me til at li­de af akut un­de­rer­næ­ring, hvis der ik­ke kom­mer hjælp hur­tigt.

» Det­te er en skjult sult­ka­ta­stro- fe, hvor men­ne­sker dør i stil­hed, « si­ger Gu­nil­la Hal­lon­sten, som le­der den sven­ske kir­kes in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de, og som for ny­lig be­søg­te de ram­te om­rå­der i Etio­pi­en.

Hun har be­søgt fle­re ho­spi­ta­ler i re­gio­nen, hvor børn er så un­de­rer­næ­re­de, at de ven­tes at dø i lø­bet af få da­ge. In­gen vand el­ler mæl­ke­er­stat­ning » Sy­ge­hu­se­ne hav­de hver­ken vand el­ler mæl­ke­er­stat­ning. Per­so­na­let sam­le­de selv ind for at skra­be pen­ge sam­men til mæl­ke­er­stat­ning, for­di de ik­ke kun­ne hol­de ud at se bør­ne­ne dø, « si­ger hun til det sven­ske nyheds­bu­reau TT. Hun til­fø­jer:

» Om­ver­de­nen må få øj­ne­ne op for kli­ma­for­an­drin­ger­ne, for tør­ken og for den hu­ma­ni­tæ­re ka­ta­stro­fe her. «

Nog­le for­ske­re me­ner, at et øget an­tal El Niño- vej­r­fæ­no­me­ner har sam­men­hæng med glo­bal op­varm­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.