Po­li­ti­et ad­va­rer mod voldtægts­for­søg i Her­ning

BT - - NYHEDER -

Ef­ter en ræk­ke voldtægts­for­søg i Her­ning op­for­drer lo­kal­po­li­ti­et nu un­ge kvin­der i by­li­vet til at væ­re ek­stra op­mærk­som­me, når de fær­des ale­ne.

Det skri­ver Her­ning Fol­ke­blad.

Se­ne­st blev en 18- årig kvin­de slæbt ind i en port og for­søgt vold­ta­get. Det ske­te nat­ten til søn­dag i Her­ning, og iføl­ge den lo­ka­le avis har der væ­ret lig­nen­de epi­so­der i nat­te­li­vet den se­ne­ste tid.

To mænd blev kort ef­ter hæn­del­sen an­holdt.

» Det ska­ber selv­føl­ge­lig no­get usik­ker­hed i by­li­vet. Det er me­get vig­tigt, at pi­ger­ne er me­get op­mærk­som­me, når de går ale­ne, « si­ger se­kre­ta­ri­ats­le­der Bent Sme­de­gaard fra lo­kal­po­li­ti­et i Her­ning til Her­ning Fol­ke­blad.

» Fø­ler man sig for­fulgt, skal man la­de væ­re med at gå i en ret­ning, hvor man ved, at der ik­ke er an­dre per­so­ner, « til­fø­jer han.

Bent Sme­de­gaard an­be­fa­ler, at un­ge kvin­der - så­fremt det kan la­de sig gø­re - at føl­ges og bli­ve hen­tet, når de skal hjem fra en by­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.