Un­ge fo­re­træk­ker gym­na­si­et

BT - - NYHEDER -

Når frem­ti­den står for dø­ren, fo­re­træk­ker stør­ste­delen af de un­ge fort­sat at sid­de med næ­sen i bø­ger­ne på gym­na­si­et frem for de me­re prak­ti­ske er­hverv­s­ud­dan­nel­ser.

Tre ud af fi­re, 74,3 pro­cent, har sendt en an­søg­ning til gym­na­si­et, mens kun knap hver fem­te, 18,4 pro­cent, hå­ber, at er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne er det ret­te sted for dem.

An­sø­ger­tal­let for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne be­kym­rer chef­kon­su­lent Si­mon Ne­er­gaard- Holm, Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

» Al­le prog­no­ser og frem­skriv­nin­ger vi­ser, at fle­re un­ge fra grund­sko­len i frem­ti­den skal væl­ge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne for at dæk­ke be­ho­vet for fag­lær­te på ar­bejds­mar­ke­det, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.