Ap­ples ny ’ lil­le’ iPho­ne

BT - - NYHEDER -

AP­PLE- MA­NI I af­tes var en af de af­te­ner, Ap­ple­fans over he­le ver­den ser frem til i må­neds­vis. Den­ne gang var det dog må­ske ik­ke så me­get nør­der­nes fest, men me­re en fest for de prak­tisk an­lag­te, der ger­ne vil ha­ve en te­le­fon, der kan væ­re i en buk­se­lom­me og ik­ke en, der kræ­ver en hel ta­ske. iPho­ne SE er ik­ke en vold­som ny­ska­bel­se, for te­le­fo­nen lig­ner næ­sten 100 pct. den ’ gam­le’ iPho­ne 5 og 5S. Men in­de­ni er der sket rig­tigt me­get, og de fle­ste vil me­get hur­tigt op­da­ge, hvor stor for­skel­len på den ny­e­ste ud­ga­ve af den lil­le te­le­fon med søl­væb­let på bag­si­den egent­lig er. Ap­ple har fak­tisk solgt he­le 30 mil­li­o­ner 4” te­le­fo­ner over det se­ne­ste år, så der er vir­ke­lig ba­sis for at sæl­ge den nye SE til al­le de, der el­lers er ble­vet på de­res iPho­ne 5 el­ler 5S på grund af stør­rel­sen - og som har valgt at sprin­ge over de mel­lem­lig­gen­de iPho­ne 6 og 6S for­di de åben­bart har væ­ret for sto­re. Hur­ti­ge­re. Me­get hur­ti­ge­re Ap­ple har put­tet de­res ek­stremt hur­ti­ge A9 pro­ces­sor i den nye te­le­fon, hvil­ket be­ty­der at den vil væ­re ek­stremt me­get hur­ti­ge­re end 5 og 5S. For­skel­len vil kun­ne mær­kes bå­de på start af pro­gram­mer og, i sær­de­les­hed, når man bru­ger ap­ps. Nyt ka­me­ra Hvis du kan li­de at ta­ge bil­le­der og har gjort det med en iPho­ne 5S tid­li­ge­re, vil du og­så kun­ne se en gan­ske vold­som for­skel op til den nye iPho­ne SE. Ka­me­ra­et går fra 8 til 12 me­ga­pixel - og selv om det må­ske ik­ke ly­der af enormt me­get, så er det fak­tisk en gan­ske vold­som for­bed­ring. Hur­ti­ge­re på net­tet iPho­ne SE un­der­støt­ter den ny­e­ste stan­dard af wi­fi, kal­det AC. Det ly­der lidt nør­det, men ba­salt set be­ty­der det ba­re, at du vil kun­ne sur­fe og down­lo­a­de me­get hur­ti­ge­re end tid­li­ge­re. Der­u­d­over har te­le­fo­nen og­så få­et blu­et­oo­th 4.2, som bå­de er me­re sta­bil og bru­ger væ­sent­lig min­dre strøm. I Dan­mark in­den maj Som det ef­ter­hån­den er ble­vet stan­dard, rul­les de ny­e­ste pro­duk­ter ud på de stør­ste mar­ke­der først - så vi må ven­te lidt end­nu før vi ser den nye te­le­fon på dis­se bred­degra­der. Ap­ple lover dog, at te­le­fo­nen vil væ­re ude i over 100 lan­de in­den maj - og der­med alt­så og­så i Dan­mark. Den for­ven­te­de pris bli­ver imel­lem 3.500 og 4.000 kr. - for­ment­lig dog 3.599 kr., om end det­te kun er et gæt indtil pri­ser­ne bli­ver of­fent­lig­gjort fra Ap­ple.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.