Spændt på om det lyk­kes

BT - - KULTUR -

STJER­NER­NE Når man spør­ger Ni­co­las Bro, hvor­for han sag­de ja til at spil­le med i Bor­nedals kom­men­de fi lm, er han ik­ke i tvivl: » På grund af Ole. Jeg kan ba­re godt li­de at ar­bej­de sam­men med ham. Jeg be­hø­ver knap læ­se ma­nus­set. Knap nok... « smi­ler Bro, der dog, li­ge­som Ul­rich Thomsen, var vild med hi­sto­ri­en:

» Jeg sag­de ja bå­de for­di det var Ole, men og­så på grund af ma­nus­set. Det er skri­gen­de sjovt. Og så har det en spænd­vid­de, der går fra helt un­der­spil­let, og næ­sten ensomt, til helt over the top og me­get knal­de­de si­tu­a­tio­ner. Og så i et me­get unikt uni­vers, « si­ger Ul­rich Thomsen.

Når man spør­ger de to kvin­de­li­ge ho­ved­rol­ler, Mia Lyh­ne og Le­ne Maria Chri­sten­sen er det umid­del­ba­re svar et an­det:

» Vi sag­de ja, for­di vi sy­nes, det kun­ne væ­re sjovt at ar­bej­de sam­men igen, « si­ger Le­ne Maria Chri­sten­sen, mens Mia Lyh­ne nik­ker.

» Og så på grund af hi­sto­ri­en, « si­ger Le­ne Maria Chri­sten­sen.

» Det er nog­le cra­zy ka­rak­te­rer, og så er man jo let at over­be­vi­se, hvis no­gen dryp­per no­get Co­hen- brød­re ind i det. Den der sær­li­ge stem­ning og nog­le ka­rak­te­rer som gør nog­le tos­se­de og heft ige ting. «

» Ja, og så sy­nes jeg fak­tisk, det var usæd­van­lig godt skre­vet, og det er ik­ke så tit man ser det, « si­ger Mia Lyh­ne: Et tvist af no­get gro­tesk » Jeg faldt me­get for, at det ik­ke var et nor­malt ko­me­di­e­ma­nuskript. Det har et tvist af no­get gro­tesk og sam­ti­dig no­get al­vor. Det lig­ne­de ik­ke no­get an­det, jeg har væ­ret med til. «

Beg­ge kvin­der er så ær­li­ge, at de in­drøm­mer, at de end­nu ik­ke er helt over­be­vist om, at det er lyk­ke­des dem, at spil­le sig rig­tigt igen­nem den hæs­blæ­sen­de og sær­li­ge stil i ’ Dræ­ber­ne fra Ni­be’:

» Der er ik­ke man­ge sce­ner, hvor vi sid­der ro­ligt og snak­ker sam­men. Ting bli­ver over­dre­vet i den her fi lm, og det er mo­digt af Ole Bor­nedal. Så må vi se, om det hol­der, « si­ger Mia Lyh­ne, mens Le­ne Maria Chri­sten­sen, der se­ne­st har ind­spil­let ’ Ar­vin­ger­ne’ og an­dre ting i en helt an­den so­ci­al­re­a­li­stisk stil:

» Jeg har haft mi­ne pro­ble­mer un­der­vejs, for­di jeg net­op har spil­let så ’ småt’ i så man­ge ting. Rol­ler hvor al­ting nær­mest skal lig­ge som en svag tan­ke i en bag­ha­ve. Det her er et an­det gear, et stør­re spil, og jeg er me­get spændt på, om det er lyk­ke­des. «

» Det er jeg og­så, « nik­ker Mia Lyh­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.