Prin­ce be­kræf­ter: Jeg ud­gi­ver mi­ne me­moi­rer

BT - - TV -

Den ame­ri­kan­ske mu­si­ker Prin­ce har få­et travlt med pen og pa­pir, for han er nem­lig gå­et i gang med at skri­ve si­ne erin­drin­ger, så de til næ­ste år kan ud­kom­me som en bog til mu­si­ke­rens man­ge fans.

Det be­kræf­ter Prin­ce iføl­ge BBC.

Den 57- åri­ge san­ger, der ly­der det bor­ger­li­ge navn Prin­ce Ro­gers Nel­son, for­tal­te un­der en kon­cert fre­dag i New York, at bo­gen vil be­gyn­de fra hans før­ste min­der og for­ment­lig lø­be helt frem til hans op­træ­den ved Su­per Bowl i 2007.

Iføl­ge BBC får Prin­ces selv­bi­o­gra­fi tit­len ’ The Beau­ti­ful Ones’ ef­ter et num­mer på san­ge­rens ’ Purp­le Rain’- al­bum fra 1984, og bo­gen kom­mer iføl­ge san­ge­rens for­lag til at hand­le om blandt an­det de men­ne­sker, som har for­met en af ver­dens mest kend­te mu­si­ke­re.

Selv har Prin­ce ud­talt, at han ar­bej­der på si­ne erin­drin­ger sam­men med sin ven Dan Pie­pen­bring, der er we­bre­dak­tør på ma­ga­si­net ’ The Pa­ris Re­view’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.