Dag

BT - - SPORTEN -

» Jeg føl­ger sta­dig med i dansk fod­bold, så me­get som jeg nu kan. Men ik­ke så me­get, som jeg gjor­de tid­li­ge­re.

Det er fortjent, at Mor­ten Ol­sen kom­mer i Hall of Fa­me. Bå­de som spil­ler og si­den 16 år som træ­ner. «

» Ol­sen vil spil­le fod­bold, og det er vel så­dan et af­tryk, som al­le dan­ske træ­ne­re har gi­vet tid­li­ge­re og­så, sy­nes jeg. Det skal væ­re tek­nisk fod­bold, som folk kan li­de at se. «

» Mor­ten Ol­sen er ab­so­lut en af de dyg­tig­ste dan­ske træ­ne­re. Jeg tror, han vil bli­ve hu­sket som en stor spil­ler og en god træ­ner. « Frank Ar­ne­sen, tidl. med­spil­ler » For mig er Mor­ten Ol­sen det stør­ste navn, når man tæn­ker på, hvad han har la­vet på top­plan i dansk fod­bold. Det er pak­ken som bå­de træ­ner og spil­ler. Han var den før­ste spil­ler, der nå­e­de 100 land­skam­pe, og halv­de­len af dem var som an­fø­rer. Bag­ef­ter fik han 166 kam­pe som land­stræ­ner. Han kom til EM to gan­ge og VM to gan­ge. Det er jo ene­stå­en­de, at én kan væ­re i top­pen af in­ter­na­tio­nal fod­bold i 35 år. «

» Han har væ­ret fan­ta­stisk for dansk fod­bold. Når man ta­ler om Mor­ten Ol­sen, ken­der al­le ham og­så ude i ver­den. De har stor respekt for ham som spil­ler, men og­så som træ­ner. «

» I An­der­le­cht var vi fem dan­ske­re. Jeg glem­mer al­drig en­gang, hvor vi hav­de vun­det og var fær­di­ge. Der sag­de han, at Mi­reil­le og han in­vi­te­re­de til mid­dag, og så skul­le vi bli­ve og over­nat­te hos dem. Det var Per Fri­mann, Ken­neth Bryl­le, Hen­rik An­der­sen, Mor­ten og jeg. Vi tog der­ned og tænk­te, hvad det skul­le bli­ve til. Vi spi­ste, og så gik vi i by­en. Der var en, der sty­re­de det he­le på den bar, og det var Mor­ten. Mor­ten sat­te sig op på ba­ren og sag­de: ’ Så skal der…’. Det var så fan­ta­stisk. Det var Mor­ten. Hvis vi så skul­le træ­ne to da­ge ef­ter, var der ik­ke me­re at gri­ne af. ’ Så er vi i gang igen, ven­ner’. Men han kun­ne væ­re ut­ro­lig sjov og hyg­ge­lig. «

» I Me­xi­co bo­e­de vi sam­men. Un­der EM bo­e­de vi sam­men. Jeg ken­der ham og­så per­son­ligt og pri­vat fra An­der­le­cht. Han er ble­vet min ven gen­nem åre­ne. Hvad det an­går, har det væ­ret sjovt at føl­ge ham he­le vej­en. Jeg var og­så glad for, at han i dag fik en flot af­sked, og at der kom så man­ge. Det vi­ser og­så, hvor me­get folk sy­nes, de skal væ­re med til at hyl­de ham. « Den­nis Rom­me­da­hl, tidl. lands­holds­spil­ler » Han har væ­ret en af de stør­ste gen­nem ti­der­ne for dansk fod­bold. Bå­de som træ­ner og som spil­ler. Der er in­gen spil­le­re el­ler træ­ne­re, der kom­mer til at be­ty­de li­ge så me­get som ham. Hel­ler ik­ke i frem­ti­den. For mig selv be­tød han og­så me­get. Som han gjor­de for al­le de spil­le­re, han udt­og til sit lands­hold. Det var stort for en spil­ler at få lov at træ­ne og spil­le un­der ham. Han gi­ver me­get til­lid og me­get tro, men jeg sy­nes og­så, jeg har be­talt en hel del til­ba­ge til ham. « Sø­ren Lerby, tidl. med­spil­ler » Han har væ­ret do­mi­ne­ren­de på grund af den må­de han spil­le­de fod­bold på, og si­den har han væ­ret me­get til ste­de. Først som an­fø­rer og si­den 15 år som land­stræ­ner. Men det er må­ske et fint tids­punkt at stop­pe på. Det bli­ver jo træt­ten­de for beg­ge par­ter. «

» Han er den mest be­tyd­nings­ful­de per­son, dansk fod­bold har haft. Har du haft an­sva­ret for dansk fod­bold som Mor­ten har, kan det ik­ke væ­re an­der­le­des. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.