En klapsal­ve værd

BT - - SPORTEN -

DA MOR­TEN OL­SEN i novem­ber trå­d­te til­ba­ge som land­stræ­ner, blev der ( i me­di­e­kred­se, så man­ge er for­ment­lig og for­hå­bent­ligt ble­vet forskå­net) en dis­kus­sion ud af, at pres­sen eft er det sid­ste pres­se­mø­de med land­stræ­ne­ren hav­de klap­pet ham ud af lo­ka­let.

Det hand­le­de om kri­tisk di­stan­ce til kil­der og om at pak­ke den hyg­ge­li­ge jovi­a­li­tet væk.

Jeg var ik­ke i lo­ka­let, da der blev klap­pet, men ude for at ta­ge et te­le­fo­nopkald.

Men jeg hav­de klap­pet, hvis jeg hav­de væ­ret der. Selv­føl­ge­lig. Det var pas­sen­de og rig­tigt at gø­re. OG JEG KLAP­PE­DE i går, da Mor­ten Ol­sen i DBU blev hyl­det for en ind­sats på det dan­ske lands­hold, der er så vold­som i sin be­tyd­ning, at vi for­ment­lig ik­ke kom­mer til at op­le­ve det igen.

Jeg klap­pe­de ro­ligt - og det kan kol­le­ga­er selv­føl­ge­lig gø­re med mig - vel­vi­den­de, at vi har ta­get vo­res kam­pe med Mor­ten Ol­sen gen­nem de se­ne­ste 16 år. Han er ble­vet ud­for­dret, kri­ti­se­ret og til ti­der øn­sket ad po­m­mern til.

Han har tålt det alt­sam­men, har al­tid stå­et med bå­de bre­de skul­dre og bred ryg og ac­cep­te­ret spil­lets præ­mis­ser, når man har et job, som al­le me­ner sig ( næ­sten) li­ge så kompetente til at ud­fø­re. Han har slet og ret haft for­mat.

Men frem for alt har han væ­ret den mest kompetente, pas­sio­ne­re­de og en­ga­ge­re­de, man kun­ne øn­ske sig i job­bet, og jeg tror ik­ke al­tid, vi har be­gre­bet, hvor hel­digt det har væ­ret for Dan­mark, at han var så fo­rel­sket i net­op at væ­re vo­res land­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.