Mor­ten Ol­sen om...

BT - - SPORTEN -

» Jeg er sik­ker på, at al­le støt­ter op om­kring jer, og som jeg ser det, har vi et hold med - ta­lent er ik­ke det rig­ti­ge ord - et hold med man­ge spil­le­re, som in­di­vi­du­elt skal fi nde et me­re sta­bilt ni­veau og så og­så fi nde det sam­men. Det hav­de vi - el­ler det hav­de træ­ner­ne - lidt pro­ble­mer med. El­ler und­skyld Pe­ter ( Bonde, red.), det hav­de jeg pro­ble­mer med i eft er­å­ret. Når først de fi nder det sta­bi­le ni­veau sam­men, tror jeg, at Dan­mark i en år­ræk­ke har et rig­tigt lands­hold. «

» Tag det ik­ke som en und­skyld­ning, men jeg tror, at al­le var klar over, at det kun­ne væ­re, at vi skul­le i play­off , selv om der var ot­te lan­de me­re med i slut­run­den den­ne gang. Det kun­ne væ­re, at Portu­gal og Ser­bi­en slut­te­de over os. Det kun­ne væ­re. Det kun­ne væ­re... Vi slog Ser­bi­en, men vi var ik­ke go­de nok mod Al­ba­ni­en. Så alt i alt i alt, hand­ler lands­holds­fod­bold om sta­bi­li­tet, og eft er at ha­ve ana­ly­se­ret de sid­ste par kva­li­fi ka­tions­run­der, sy­nes vi, at vi var sta­bi­le, men vi spil­le­de for man­ge kam­pe uaf­gjort. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.