Fol­kets valg

BT - - SPORTEN - ÅRETS SPIL­LER

Da spil­ler­ne selv tog be­slut­nin­gen i for­bin­del­se med kårin­gen til Sport 2016 i ja­nu­ar, måt­te han se Chri­sti­an Erik­sen lø­be med hæ­de­ren. Men be­folk­nin­gens dom var en an­den. Kas­per Schmeichel kan nu – og­så - kal­de sig årets spil­ler an­no 2015.

» Det er jeg ut­ro­lig be­æ­ret over. Jeg mær­ker kun op­bak­ning al­le ste­der. Folk er po­si­ti­ve, hver gang jeg be­væ­ger mig ud i Dan­mark og for ek­sem­pel tan­ker min bil el­ler går en tur på ga­den, « ly­der det fra Kas­per Schmeichel. Skyl­der Erik­sen en mid­dag Den dan­ske lands­hold­ske­e­per, der net­op nu bril­le­rer i bu­ret på Lei­cesters sen­sa­tions­hold, tvang må­l­mands­hand­sker­ne om pri­sen for­an Chri­sti­an Erik­sen, Erik Svi­at­chen­ko, Tho­mas Dela­ney og Si­mon Kjær, da den fi ne­ste pris ved årets Dansk Fod­bold Award blev ud­delt.

» Det er en stor ære. Jeg hav­de helt ær­ligt ik­ke reg­net med det. Jeg hav­de tro­et, at Chri­sti­an vil­le ha­ve lø­bet med den. Det er Chri­sti­an, der be­stem­mer, hvor vi skal ud at spi­se nu, « si­ger må­l­man­den, der hav­de væd­det en mid­dag med Tot­ten­ham­spil­le­ren om, hvem der løb med hæ­de­ren – og sat­set på Erik­sen.

Schmeichel får na­tur­lig­vis pri­sen for si­ne præ­sta­tio­ner som sik­ke sid­ste skan­se på det Lei­ce­ster- mand­skab, der har sat en over­ra­sken­de kurs mod det en­gel­ske mester­skab. Men og­så hans præ­sta­tio­ner på lands­hol­det tæl­ler til må­l­man­dens for­del. I et 2015, der var en min­dre fi asko for de rød- hvi­de, be­va­re­de må­l­man­den – mod­sat man­ge af lands­holdskam­me­ra­ter­ne - et sta­bilt, højt ni­veau.

» For mig hand­ler det hver dag om at præ­ste­re, når jeg træk­ker hand­sker­ne på og trøj­en over ho­ve­d­et. Det er det ene­ste, jeg fo­ku­se­rer på, « si­ger må­l­man­den, der de kom­men­de da­ge har fo­kus på lands­hol­det, in­den mester­skabs­kam­pen i Eng­land igen kal­der.

» Folk skal li­ge slap­pe en smu­le af. Vi har ik­ke op­nå­et no­get end­nu, og der er sta­dig syv kam­pe til­ba­ge i Pre­mi­er Le­ague, så in­tet er af­gjort, « ly­der de nedt­o­nen­de ord fra lands­hold­ske­e­pe­ren.

Det er før­ste gang, Kas­per Schmeichel vin­der pri­sen som årets spil­ler, der tre af de se­ne­ste fi re år er lan­det på Chri­sti­an Erik­sens ka­min­hyl­de. Det er dog ik­ke før­ste gang, fa­mi­li­en Schmeichel får fi ngre i pri­sen. Far­mand Pe­ter vandt den i 1990, 1993 og 1999.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.