Tal­le­ne ta­ler: Magnus­sen kør­te fra Pal­mer

BT - - SPORTEN - KOL­LE­GA­ER I KAMP

Det be­kræf­ter det, vi he­le ti­den har vidst: Ke­vin Magnus­sen har en na­tur­lig spe­ed som ra­cer­kø­rer. Magnus­sens præ­sta­tion var i or­den. Han var uhel­dig i star­ten, men kø­rer et godt løb her­ef­ter Jo­hn Ni­el­sen top­fart af de to: Fak­tisk har han un­der­vejs he­le 11 om­gang­sti­der, der er hur­ti­ge­re end Jo­ly­on Pal­mers hur­tig­ste tid.

Sagt på en an­den må­de: Dan­ske­ren kør­te 11 gan­ge un­der 1,33.000 mi­nut. Bri­ten kør­te kun en en­kelt gang un­der 1,33.000 mi­nut.

Og Ke­vin Magnus­sens hur­tig­ste tid er et halvt se­kund hur­ti­ge­re end Jo­ly­on Pal­mers hur­tig­ste tid.

» Det be­kræf­ter det, vi he­le ti­den har vidst: Ke­vin Magnus­sen har en na­tur­lig spe­ed som ra­cer­kø­rer. Magnus­sens præ­sta­tion var i or­den. Han var uhel­dig i star­ten, men kø­rer et godt løb her­ef­ter, « vur­de­rer Vi­a­sport Sports For­mel 1- eks­pert Jo­hn Ni­el­sen.

Uden­land­ske me­di­er som Sky Sport, Au­tosport. com og end­da For­mel 1s egen hjem­mesi­de ud­rå­ber de­butan­ten Jo­ly­on Pal­mer som en af de sto­re vin­de­re i sæ­so­nens før­ste grand­prix, og­så i den in­ter­ne Re­nault- du­el. Det er Jo­hn Ni­el­sen enig i. Ik­ke mindst for­di han alt­så slog sin no­get me­re ru­ti­ne­re­de hold­kam­me- rat i bå­de kva­li­fi­ka­tion og løb.

For­skel­len mel­lem de to var dog kun li­ge over to se­kun­der ved det ter­ne­de flag. Ik­ke mindst på grund af Ke­vin Magnus­sens go­de af­slut­ning på lø­bet: Dan­ske­rens 11 hur­tig­ste ti­der blev al­le sat i lø­bet af de 20 sid­ste om­gan­ge – hvil­ket da og­så ble­vet be­mær­ket hos ek­sem­pel­vis Au­tosport. com:

» Magnus­sen sat­te hur­ti­ge­re om­gang­sti­der end Pal­mer, « ly­der det blandt an­det i vur­de­rin­gen af de en­kel­te kø­re­re. Vil vi­se sit værd Og om Pal­mer ly­der det gan­ske en­kelt: » Han mang­le­de Magnus­sens fart på me­di­um- dæk­ke­ne. «

Det sid­ste er in­ter­es­sant. For sam­men­lig­ner man de to Re­nault- kø­re­re om­gang for om­gang, er det helt li­ge. Her er Jo­ly­on Pal­mer hur­tigst på i alt 29 om­gan­ge, over­ve­jen­de i før­ste halv­del af lø­bet, hvor Ke­vin Magnus­sen var pla­get af sin tid­li­ge punk­te­ring og af at væ­re ble­vet sat så me­get bag­ud, at han kon­stant skul­le gi­ve plads til an­dre over­ha­len­de kø­re­re.

Ke­vin Magnus­sen er om­vendt hur­tigst på 28 om­gan­ge, over­ve­jen­de i sid­ste halv­del af lø­bet – hvor de to Re­nault- kø­re­re i re­a­li­te­ten kæm­pe­de på helt li­ge vil­kår, og på sam­me dæk, me­di­um.

Jo­hn Ni­el­sen er dog po­si­tivt over­ra­sket over Jo­ly­on Pal­mer:

» Pal­mer ta­ger plus­ser med: Han har ik­ke kørt så man­ge test­ki­lo­me­ter som Ke­vin Magnus­sen, for­di bi­len gik i styk­ker, hver gang han kom i bi­len. Så det var vig­tigt for ham at få en grand­prix- di­stan­ce. Nu er hans selv­til­lid og­så på plads, og han ved, at han godt kan. Det bli­ver kun en bed­re og bed­re kø­rer, Ke­vin får som kol­le­ga i re­sten af sæ­so­nen, og det kan hjæl­pe he­le tea­met, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen, der på bag­grund af om­gang­sti­der­ne kon­klu­de­rer:

» Når Ke­vin Magnus­sen i de kom­men­de løb for­hå­bent­lig und­går uheld, vil han stil­le ro­ligt vi­se, at han er den hur­tig­ste af de to. Og­så når de kø­rer over mål­stre­gen, « kon­sta­te­rer Jo­hn Ni­el­sen. SÅ­DAN KLA­RE­DE DE TO RENAULTKØRERE SIG OVER FOR HIN­AN­DEN I SÆ­SO­NENS FØR­STE GRAND­PRIX: Ke­vin Magnus­sen Start­po­si­tion: 14 Slut­po­si­tion: 12 Dæks­kif­ter: Tre Top­fart i lø­bet: 304,3 km/ t ( 11. hur­tigst) Hur­tig­ste om­gang: 1,32.452 mi­nut ( 10. hur­tigst af al­le kø­re­re) Jo­ly­on Pal­mer Start­po­si­tion: 13 Slut­po­si­tion: 11 Dæks­kif­ter: To Top­fart i lø­bet: 298,8 km/ t ( 20. hur­tigst) Hur­tig­ste om­gang: 1,32.955 mi­nut ( 18. hur­tigst af al­le kø­re­re). Hur­tig­ste mand i det au­stral­ske grand­prix var Da­ni­el Ric­ci­ar­do ( Red Bull) med en tid på 1,28.997, der blev sat på 49. om­gang.

De 20 hur­tig­ste om­gang­sti­der sat af Re­nault i det au­stral­ske grand­prix. Ke­vin Magnus­sens om­gang­sti­der er mar­ke­ret med rød, Jo­ly­on Pal­mers med sort

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.