Rus­si­ske do­ping- sa­ger sti­ger vold­somt

BT - - SPORTEN - SNYD

Ruslands do­ping­pro­ble­mer vok­ser, og an­tal­let af mel­do­ni­umsa­ger er nu op­pe på mindst 16. Se­ne­st er mindst fi re at­le­ti­ku­dø­ve­re gå­et i fæl­den for brug af det præ­sta­tions­frem­men­de stof, som blev for­budt per 1. ja­nu­ar.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Tass er de fi re at­le­ti­ku­dø­ve­re Ol­ga Vovk, Na­dezh­da Kot­ly­a­rova, Guls­hat Fa­zlet­di­nova og An­drey Min­zhulin. De fi re blev te­stet po­si­ti­ve i for­bin­del­se med de rus­si­ske vin­ter­mester­ska­ber i sid­ste må­ned.

Ud over de fi re skul­le og­så de to bry­de­re Ev­ge­ny Sa­le­ev og Ser­gey Se­menov iføl­ge Tass væ­re gå­et i fæl­den, skri­ver det ty­ske nyheds­bu­reau dpa.

I for­vej­en er blandt an­dre og­så ten­ni­si­ko­net Maria Sha­ra­pova og OL- guld­vin­der i hur­tig­løb på skøjter Se­mion Eli­stra­tov af­slø­ret i brug af det for­bud­te stof.

Iføl­ge det rus­si­ske nyheds­bu­reau R- Sport er det sam­le­de an­tal af­slø­re­de mel­do­ni­um- syn­de­re i Rusland dog ik­ke kun 16, men 40, skri­ver Reu­ters.

De 40 idræts­u­dø­ve­re skul­le væ­re snup­pet i do­ping­kon­trol­len i lø­bet af årets to før­ste må­ne­der og kom- mer fra 10 for­skel­li­ge sports­gre­ne.

Mel­do­ni­um- sa­ger­ne kom­mer på et yderst uhel­digt tids­punkt for Ruslands at­le­tik­for­bund, som er i kapløb mod ti­den for at få lov til at kom­me med til OL i Rio de Ja­neiro på grund af af­slø­rin­ger af sy­ste­ma­tisk do­ping og yderst man­gel­fuld do­ping­kon­trol.

Det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur ( WA­DA) har tid­li­ge­re med­delt, at der på ver­dens­plan har væ­ret mindst 99 do­ping­test, hvor der har væ­ret re­gi­stre­ret spor af mel­do­ni­um si­den 1. ja­nu­ar. WA­DA for­ven­ter, at det tal vil vok­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.