Bel­gi­en i sort

BT - - NYHEDER -

To eks­plo­sio­ner ram­te tirs­dag kort eft er klok­ken 8 Za­ven­tem­luft hav­nen i Bruxelles.

Klok­ken 9.15 ram­te en eks­plo­sion me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek i hjer­tet af Bruxelles.

Bel­gisk po­li­ti eft er­sø­ger en for­modet ger­nings­mand, der ses på et over­våg­nings­bil­le­de sam­men med de to, der for­modes at ha­ve gen­nem­ført selv­mord­s­an­gre­bet i luft hav­nen.

Lan­dets off ent­li­ge an­kla­ger for­tæl­ler, at der bli­ver ud­ført ransag­nin­ger og ra­zzi­a­er over he­le lan­det. Ved en af ransag­nin­ger i by­de­le­ne Scha­er­be­ek har po­li­ti­et fun­det eks­plo­si­ver, ke­mi­ka­li­er og et Is­la­misk Stat- fl ag . Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for an­gre­bet.

LANDESORG

/ ritzau/ En hel by er lam­met af chok og for­fær­del­se eft er de fryg­te­li­ge ter­r­or­an­greb, der i går ram­te Bel­gi­ens ho­ved­stad, Bruxelles. Mindst 31 men­ne­sker blev dræbt og fl ere end 250 sår­et ved de kraft ige eks­plo­sio­ner i Za­ven­tem- luft hav­nen og me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek.

BT er rejst til den eu­ro­pæ­i­ske stor­by, der i går aft es var præ­get af et mas­sivt po­li­tiop­bud og men­ne­ske­tom­me ga­der.

Et par tu­sin­de men­ne­sker hav­de dog sam­let sig ved bør­s­plad­sen i Bruxelles, hvor de vi­ste de­res støt­te til of­re­ne. En per­son bar et skilt med or­de­ne ’ sam­men mod ha­det’.

» Det bel­gi­ske folk står sam­men, selv om vi er ban­ge. Vi er al­le be­rørt, « si­ger en af de frem­mød­te, Loïc Wi­ard. Han me­ner ik­ke, at po­li­ti­ker­ne har slå­et hårdt nok ned på de ra­di­ka­li­se­re­de mus­li­mer.

» Det er kom­met helt tæt på. Jeg ple­jer at se den slags på tv, « for­tæl­ler Isa­bel­le Van Ack­en med tå­rer­ne tril­len­de ned ad kin­der­ne. Sam­men med si­ne to ve­nin­der sid­der hun helt stil­le for at min­des of­re­ne.

» Vi hav­de be­hov for at de­le ople­vel­sen med an­dre. « Hen­des ve­nin­de Ma­rie Moreau ar­bej­der på et ho­spi­tal og har da­gen igen­nem væ­ret me­get rørt over al­les vel­vil­je:

» Te­le­fo­ner­ne har ki­met he­le da­gen, for­di al­le vil­le til­by­de de­res hjælp. Det har væ­ret me­get rø­ren­de. «

Ve­nin­der­ne er eni­ge om, at gårs­da­gens ter­r­or­an­greb ik­ke må for­an­dre hver­da­gen for dem.

» Vi må ik­ke gi­ve dem den magt, « slår de fast. For­døm­mer an­greb Fle­re stats­le­de­re har for­dømt ter­r­or­an­gre­bet, som bli­ver kaldt ’ kujo­n­ag­tigt’ og ’ fejt.’

» Bel­gi­en er ble­vet ramt af et blindt, vol­de­ligt og fejt an­greb, « ud­ta­ler Bel­gi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Char­les Mi­chel.

Det er af­gø­ren­de, at det in­ter­na­tio­na­le sam­fund står sam­men i kam­pen mod ter­r­o­ri­ster­ne, ly­der det fra USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma:

» Vi vil gø­re, hvad vi kan for støt­te vo­res ven­ner og al­li­e­re­de i Bel­gi­en. Vi for­døm­mer de mør­ke kræft er, der står bag. « Men­ne­skej­agt Det bel­gi­ske po­li­ti har ind­ledt en in­ten­siv jagt på en for­modet ger­nings­mænd, der blev set lø­be fra luft hav­nen kort før eks­plo­sio­ner­ne. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters har Is­la­misk Stat ta­get an­sva­ret for ter­r­or­hand­lin­ger­ne.

Der vil bli­ve holdt tre da­ges landesorg i Bel­gi­en, op­ly­ste lan­dets in­den­rigs­mi­ni­ster i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.