BLOD­BA­DET

BT - - TERROR | BELGIEN -

re­de ter­mi­nal­byg­ning til vej­rs, som et sym­bol på ufred.

Et øjen­vid­ne for­tal­te ame­ri­kan­ske CNN, at han fra sit ho­tel­vin­due ved luft hav­nen hav­de set du­sin­vis af sår­e­de, som på ba­ga­ge­vog­ne i al hast blev kørt ud til am­bu­lan­cer, og red­nings­per­so­na­le, der i mi­nut­ter­ne eft er eks­plo­sio­ner­ne, an­kom til luft hav­nen.

An­dre sår­e­de og dø­de blev blo­di­ge til­ba­ge i stø­vet og un­der tag­pla­der, som hav­de re­vet sig løs fra loft et.

In­den chok­ket hav­de lagt sig i luft ha­ven, ram­te pa­nik­ken i by­ens me­tro, da en eks­plo­sion kort eft er klok­ken 09.00 ram­te me­tros­ta-

ON OSNDSADGA 2G3 2.3 M. MAARRTTSS 2 2001166 tio­nen Ma­el­be­ek ik­ke langt fra EUin­sti­tu­tio­ner­ne. Søg­te i sik­ker­hed Bil­le­der og vi­deo­er af det bom­be­ram­te tog vi­ste, hvil­ket hel­ve­de, der med ét hav­de ramt pas­sa­ge­rer­ne, som cho­ke­re­de søg­te i sik­ker­hed.

Den nor­ske kvin­de Lil­lann Weg­ger­sen, der var vid­ne til evaku­e­rin­gen, for­tal­te nyheds­bu­reau­et NTB:

» Det, der har sat sig mest fast, er en æl­dre da­me, som blev kørt ud i en rul­le­stol. Hun var ty­de­lig­vis i li­ve, men i chok. Jeg så fl ere an­dre med små­ska­der som rift er i an­sig­tet og af­re­vet tøj. De ser ud som om, at de har væ­ret i krig, « sag­de Lil­lann Weg­ger­sen, der ar­bej­der i Bruxelles.

Ud over de sår­e­de strøm­me­de det ud med men­ne­sker fra me­tro­sta­tio­nen.

» De var helt des­pe­ra­te i blik­ket. Folk skyn­der sig på en helt spe­ci­el må­de, når de fryg­ter for de­res liv, « sag­de hun til det nor­ske nyheds­bu­reau, iføl­ge Ritzau. Pa­nik i by­ens ga­der Fra un­der­grun­den spred­te pa­nik­ken sig til by­ens ga­der, hvor sår­e­de blev be­hand­let un­der det åb­ne him­mel, hvor red­nings­ar­bej­de­re løb med blo­di­ge men­ne­sker på bå­rer og

ta­ger kon­cert­gæ­ster som gids­ler indtil po­li­ti­et stormer ste­det. 389 per­so­ner bli­ver sår­et. Ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat ta­ger eft er­føl­gen­de an­sva­ret for an­gre­be­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.