I BRUXELLES ’ Moren stod og ryste­de med sin lil­le ba­by i ar­me­ne’

BT - - MERE NÆNSTE SIDE -

OONNSSDDAAGG 2 233. M. MARATRST 2S0 210616 hvor ly­den af si­re­ner ram­te øre­gan­ge­ne.

An­gre­be­ne send­te lan­det ud i hø­je­ste alarm­be­red­skab. Fryg­ten for nye an­greb hang i luf­ten. Fle­re adres­ser blev ransa­get af kamp­be­red­te be­tjen­te og sol­da­ter. Lan­dets græn­ser blev sik­ret. Sko­ler, uni­ver­si­te­ter og Ber­layu­mont- byg­nin­gen blev evaku­e­ret. Dø­de­ns knyt­næ­ve Imens strøm­me­de det på de so­ci­a­le me­di­er ind med kon­do­len­cer, stær­ke for­døm­mel­ser og øn­sker om håb og fred fra stats- og re­ge­rings­che­fer og helt al­min­de­li­ge bor­ge­re ver­den over. Men hver­ken de stær­ke for­døm­mel­ser og smuk­ke hil­se­ner kan æn­dre på den bruta­le vir­ke­lig­hed: At dø­de­ns knyt­næ­ve hav­de slå­et hårdt igen. Uskyl­di­ge ubarm­hjer­tigt re­vet væk fra li­vet. Og til­ba­ge står de­res på­rø­ren­de med en to­talt for­an­dret til­væ­rel­se ef­ter de i går mi­ste­de de­res kæ­re på en gang­ske al­min­de­lig hver­dag i en luft­havn og en me­tro i en by i Eu­ro­pa.

Der var i går in­gen op­lys­nin­ger om, at der skul­le væ­re dan­ske­re, som var ble­vet dræbt el­ler sår­et un­der an­gre­be­ne. Det færø­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um op­ly­ste, at en 38årig fæ­ring var blandt de sår­e­de.

ØJEN­VID­NE I går mor­ges sad Dag As­b­jørn­son på me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek i Bruxelles, hvor han ven­te­de på to­get på vej til ar­bej­de. » Plud­se­lig lød der et brag, og jeg så et kraf­tigt lys­glimt. Der kom en tryk­bøl­ge mod mig, og der var støv overalt, « for­tæl­ler 54- åri­ge Dag As­b­jørn­son til BT.

I den mod­sat­te en­de af per­ron­en var en bom­be eks­plo­de­ret, og mindst 20 per­so­ner blev dræbt på ste­det. På et split­se­kund var en al­min­de­lig mor­gen for­vand­let til et skræks­ce­na­rie. Re­a­ge­re­de ek­stremt hur­tigt Sam­men med en grup­pe pas­sa­ge­rer flyg­te­de Dag As­b­jørn­son mod tog­sta­tio­nens ud­gang, hvor ter­r­or­an­gre­bets om­fang gik op for ham.

» Alt var smadret til småstum­per. Glas, dø­re og træ­kon­struk­tio­ner lå og flød rundt om­kring. Sår­e­de men­ne­sker kom lø­ben­de, og fle­re blød­te på grund af glas­skår, « for­tæl­ler øjen­vid­net.

Midt i men­ne­ske­mæng­den så han en mor med en lil­le ba­by.

» Moren stod og ryste­de med sin lil­le ba­by i ar­me­ne. ’ Mit barn er kom­met til ska­de’, råb­te hun. Hun var helt i pa­nik, og jeg holdt om hen­de. Hun var sik­ker på, at bar­net hav­de få­et no­get i øj­ne­ne. «

Dag As­b­jørn­son for­tæl­ler, at po­li­ti Alt var smadret til småstum­per. Glas, dø­re og træ­kon­struk­tio­ner lå og flød rundt om­kring. Sår­e­de men­ne­sker kom lø­ben­de, og fle­re blød­te på grund af glas­skår og red­nings­folk an­kom til ste­det ef­ter få mi­nut­ter.

» De re­a­ge­re­de ek­stremt hur­tigt, « for­tæl­ler han. Chok­ket kom se­ne­re Chok­ket over den vold­som­me hæn­del­se ram­te først Dag As­b­jørn­son se­ne­re, da han var hjem­me i sin lej­lig­hed.

» I be­gyn­del­sen tog jeg det ro­ligt, og jeg prø­ve­de at fin­de ud af, hvad der var sket. Men ef­ter et par ti­mer føl­te jeg mig ek­stremt træt. Jeg fik ho­ved­pi­ne og måt­te gå i seng og sove, « si­ger øjen­vid­net, der be­skri­ver stem­nin­gen i by­en som ’ nervøs og trist’.

» Al­le er nervø­se, og folk prø­ver at støt­te hin­an­den. Det er vir­ke­lig, vir­ke­lig trist. Folk er utro­ligt ke­de af, hvad der er sket. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.