Han er Eu­ro­pas m

BT - - TERROR | BELGIEN -

MEN­NE­SKEJ­AGT for at stå bag bom­be­an­gre­be­ne i går mor­ges.

De tre mænd er ble­vet fan­get på luft hav­nens over­våg­nings­ka­me­ra­er, in­den to bom­ber ved 8- ti­den dræb­te mindst 31 og sår­e­de mindst 250.

Det op­ly­ser den bel­gi­ske avis Het Laat­ste Nieuws.

En in­ter­es­sant de­tal­je ved bil­le­det er, at to af mæn­de­ne - de to sort­klæd­te til ven­stre - har hand­sker på de­res ven­stre hæn­der. Hand­sker­ne kan ha­ve til for­mål at skju­le de­to­na­to­rer.

De bel­gi­ske myn­dig­he­der ret­ter især sø­ge­ly­set mod man­den i den hvi­de jak­ke . Han ses her­over på bil­le­det til høj­re.

På over­våg­nings­vi­deo­en, som bil­le­det stam­mer fra, ses han stil­le sin ba­ga­ge­vogn fra sig og for­la­de de to an­dre.

Vid­ner har an­gi­ve­ligt set ham lø­be væk fra luft hav­nen. Nu be­der po­li­ti­et off ent­lig­he­den om hjælp til at iden­ti­fi ce­re og fi nde ham. Helt af­gø­ren­de Iføl­ge tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i PET, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, er det helt af­gø­ren­de for den vi­de­re eft er­forsk­ning at få fast­slå­et man­dens iden­ti­tet hur­tigst mu­ligt. Når først iden­ti­te­ten er fast­slå­et, åb­ner det for et væld af eft er­forsk­nings­mu­lig­he­der

» Når først iden­ti­te­ten er fast­slå­et, åb­ner det for et væld af eft er­forsk­nings­mu­lig­he­der. Der kan la­ves ransag­nin­ger på hans bopæl, det er mu­ligt at op­sø­ge hans net­værk, hans kom­mu­ni­ka­tion kan gen­nem­gås og på den må­de kan man la­ve en net­værks­a­na­ly­se, der teg­ner et fuld­stæn­digt bil­le­de af ham. Hvem er hans net­værk? Hvem ini­ti­e­re­de ter­r­or­hand­lin­ger­ne? Var det vir­ke­lig Is­la­misk Stat, der stod bag?, « si­ger han. Men­ne­skej­agt Jag­ten på man­den i den hvi­de jak­ke afl øser en an­den men­ne­skej­agt, der har stå­et på si­den ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris 13. novem­ber 2015.

Sa­lah Ab­des­lam, der reg­nes for at væ­re en af bag­mæn­de­ne til an­gre­bet, blev 18. marts 2016 an­holdt af bel­gisk po­li­ti i en lej­lig­hed i Bruxelles- for­sta­den Mo­len­be­ek.

Få da­ge eft er ad­va­re­de Bel­gi­ens in­den­rigs­mi­ni­ster Jan Jam­bon om, at an­hol­del­sen kun­ne fø­re til nye ter­r­or­an­greb:

» Vi ved, at når man stand­ser en cel­le, så kan det skub­be an­dre til hand­ling, « sag­de han til bel­gisk ra­dio. Pa­ris- sam­men­hæng? Iføl­ge Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen er det ik­ke utæn­ke­ligt, at tirs­da­gens an­greb har en sam­men­hæng med an­hol­del­sen af Sa­lah Ab­des­lam.

» Det nær­lig­gen­de at tro, at der er en sam­men­hæng, sær­ligt set i ly­set af ud­mel­din­ger­ne fra bel­gi­ske myn­dig­he­der om, at Ab­des­lam plan­lag­de nye an­greb. Han hav­de et nyt net­værk, og der blev fun­det tun­ge vå­ben på det sted, han op­holdt sig. Det er nær­lig­gen­de at tro, at no­gen har over­ta­get plan­læg­nin­gen. An­greb som dem vi har set i Bruxelles kan plan­læg­ges i lø­bet

Afrej­se­hal­len lig­ger på 3. sal i Bruxelles Luft havn. Her skal man gen­nem check- in for at mod­ta­ge sit bo­ar­ding- pass in­den, man skal igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len. Et sted her i afrej­se­hal­len, an­kom­mer de tre for­mode­de ger­nings­mænd. Der er ik­ke no­gen næv­ne­vær­dig over­våg­ning af afrej­se­hal­len, og der er in­tet, som hin­drer folk i at gå de­r­ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.