Est ja­ge­de mand

BT - - MERE NÆNSTE SIDE -

Vi ved, at når man stand­ser en cel­le, så kan det skub­be an­dre til hand­ling

18. Marts 2016 an­hol­del­ser­ne og mod­gang i Sy­ri­en ev­ner at ram­me ve­sten der, hvor det gør mest ondt: I helt al­min­de­li­ge men­ne­skers dag­lig­dag.

Man­den på bil­le­det, er ik­ke den ene­ste per­son, der ja­ges for ter­ror i Bel­gi­en.

To per­so­ner, der sæt­tes i for­bin­del­se med an­gre­be­ne i Pa­ris og mistæn­kes for at ha­ve hjul­pet Sa­lah Ab­des­lam, er sta­dig på fri fod.

Den ene er 24- åri­ge Na­jim Laa­chra­oui. In­den an­gre­bet i Pa­ris modt­og han en sms med tek­sten ’ Så er det nu, vi be­gyn­der’.

Den an­den 30- åri­ge er Mo­ha­med Abri­ni, der er ble­vet over­våg­nings­fi lmet sam­men med Sa­lah Ab­des­lam på en ben­zin­tank med bi­len, der blev brugt ved an­gre­bet på Sta­de de Fran­ce.

Der var i går ik­ke no­get, der kæ­der dem sam­men med gårs­da­gens ter­r­or­an­greb.

Securi­ty . Her fo­re­ta­ges der sik­ker­heds­kon­trol af al­le pas­sa­ge­rer, in­den man kom­mer ud til ga­ten, hvor man sti­ger om­bord på fl yet. Her kan man kun gå igen­nem, når man har væ­ret gen­nem check- in. Der er først her, man får tjek­ket sin ba­ga­ge og per­son. Umid­del­bart eft er den før­ste eks­plo­sion spræn­ger end­nu en bom­be. Den an­den eks­plo­sion er an­gi­ve­ligt for­år­sa­get af et bom­be­bæl­te, og en luft havns­me­d­ar­bej­der for­tæl­ler, at man­ge af de dø­de og sår­e­de er hårdt kvæ­ste­de i be­ne­ne. Eks­plo­sio­nen sker for­an en St­ar­bucks i afrej­se­hal­len. Ter­r­or­grup­pen IS hæv­der se­ne­re, at de står bag an­gre­be­ne. Om­kring kl. 08.00 bli­ver der an­gi­ve­ligt råbt på ara­bi­sk og aff yret skud med et ma­skin­ge­vær. Her­eft er sprin­ger der en bom­be i afrej­se­hal­len. Den før­ste eks­plo­sion er an­gi­ve­ligt for­år­sa­get af en selv­mord­s­bom­ber, og et vid­ne si­ger, at den før­ste eks­plo­sion ske­te ved en check- in skran­ke. Glasloft et i luft hav­nen skul­le her­eft er væ­re sty rtet sam­men. Eft er afrej­se­hal­len er evaku­e­ret, bli­ver der fun­det et tred­je bom­be­bæl­te på ste­det, som er ubrugt. Det bli­ver se­ne­re de­to­ne­ret på ste­det un­der kon­trol­le­re­de om­stæn­dig­he­der. Der bli­ver og­så fun­det et Ka­las­h­ni­kov ma­skin­ge­vær ved si­den af li­get af den ene ger­nings­mand. Ma­skin­ge­væ­ret er bed­re kendt som en AK47, og er iko­nisk for den ty pe an­greb, som ter­r­or­grup­pen IS tid­li­ge­re har ud­ført i Eu­ro­pa.

Sa­lah Ab­des­lam og fi re an­dre per­so­ner bli­ver an­holdt af bel­gisk po­li­ti i en lej­lig­hed i Bruxelles- for­sta­den Mol­len­be­ek. Ab­des­lam bli­ver skudt i be­net. To per­so­ner der sæt­tes i for­bin­del­se med an­gre­be­ne i Pa­ris, er imid­ler­tid sta­dig på fri fod. Der er ta­le om 24- åri­ge Na­jim Laa­chra­oui ( fo­to) og 30- åri­ge Mo­ha­med Abri­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.