De kan ram­me Dan­mark

BT - - TERROR | BRUXELLES -

BE­RED­SKAB lod sig til­sy­ne­la­den­de ik­ke på­vir­ke af ter­r­or­an­gre­be­ne mod luft­hav­nen i Bruxelles. Ind imel­lem kuf­fer­ter og far­vel­kram pa­trul­je­re­de en­kel­te hold af be­tjen­te iført skud­sik­re ve­ste og ma­skin­pi­sto­ler.

Re­ak­tio­nen på ter­r­or­an­gre­bet i Bruxelles kom hur­tigt, da be­tjen­te blev sendt ud på ud­valg­te ste­der. Men uan­set hvor me­get mand­skab po­li­ti­et sæt­ter ind, kan po­li­ti­et ik­ke ude­luk­ke, at et an­greb som det der i går fandt sted i Bruxelles, kan ske i Dan­mark. » Hvis no­gen vir­ke­lig vil os det ondt, er det van­ske­ligt at for­hin­dre. At si­ge det al­drig vil ske i Dan­mark, kan man ik­ke. Men man kan ta­ge si­ne for­holds­reg­ler, og det gør vi, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Møl­ler Ja­cob­sen, der er pres­se­tals­mand for Kø­ben­havns Po­li­ti. Bå­de åb­ne og hem­me­li­ge tl­l­tag Der er bå­de åb­ne og luk­ke­de ak­ti­vi­te­ter. De åb­ne til­tag hand­ler om øget pa­trul­je­ring ved op­lag­te ter­r­or­mål. De luk­ke­de ind­sat­ser er i sa­gens na­tur hem­me­li­ge, men de hand­ler blandt an­det om ef­ter­forsk­ning, der skal for­hin­dre ter­r­or­an­greb. Og iføl­ge ter­r­or­for­sker Car­sten Bag­ge Laust­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet er det ef­ter­forsk­ning sna­re­re end be­vogt­ning, der sik­rer dan­sker­ne mod ter­ror. Be­vogt­ning bat­ter ik­ke » Den ef­fek­ti­ve ter­r­or­be­kæm­pel­se er den, der sker med ud­gangs­punkt i ef­ter­forsk­ning, hvor man in­fil­tre­rer grup­per og hol­der øje med dem på f. eks. in­ter­net­tet. Det er hver­ken græn­se­bom­me el­ler me­re be­vogt­ning. Det kan godt væ­re for­nuf­tigt at ind­sæt­te ek­stra po­li­ti i luft­hav­nen og ved an­den kri­tisk in­fra­struk­tur, men det er umu­ligt at gar­de­re al­le ste­der. Der vil al­tid væ­re ter­r­or­mål, « si­ger Car­sten Bag­ge Laust­sen.

Si­den ter­r­or­an­gre­bet mod Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001 har der væ­ret plan­lagt fle­re ter­r­or­an­greb på dansk jord. Bl. a. en mas­sa­kre mod JP/ Po­li­ti­kens Hus i 2009, hvor pla­nen var at hug­ge ho­ve­d­er­ne af avi­sens an­sat­te og ka­ste dem ud af vin­du­et. Hel­dig­vis har po­li­ti­et væ­ret i stand til at for­hin­dre de fle­ste tak­ket væ­re ef­ter­forsk­ning og sam­ar­bej­de med uden­land­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster.

Til gen­gæld kom det helt bag på po­li­ti­et, da den 22- åri­ge Omar ElHus­se­in 14. og 15. fe­bru­ar sid­ste år åb­ne­de ild ved Kr­udt­tøn­den på Øster­bro og ved Sy­na­go­gen i det in­dre Kø­ben­havn.

Si­den 18. novem­ber har Dan­mark væ­ret i ’ mar­kant for­hø­jet ter­r­or­be­red­skab’, hvil­ket er det næst­hø­je­ste trin på ska­la­en. Hvis no­gen vir­ke­lig vil os det ondt, er det van­ske­ligt at for­hin­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.