Pro­fes­sor: Pa­tien­ter dø­de of­te­re, når hun var på vagt

BT - - NYHEDER -

TAL Hvis sta­ti­sti­ske be­reg­nin­ger og ik­ke egent­li­ge be­vi­ser var grund­ste­nen i dansk straf­fe­ret, så vil­le en dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­ske ef­ter alt at døm­me kun­ne se frem til en rum tid i fængsel. I går ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster for­tæl­ler sta­ti­stikpro­fes­sor St­ef­fen Lauritzen nem­lig, at der sta­ti­stisk set er en uom­gæn­ge­lig sam­men­hæng mel­lem an­tal­let af døds­fald på sy­geple­jer­skens tid­li­ge­re af­de­ling og hen­des vagtske­ma.

Det er åre­ne 2011 og 2012, som skil­ler sig ud. Her var den nu 31- åri­ge sy­geple­jer­ske an­sat på me­di­cinsk af­de­ling 130. Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den be­gik hun i den pe­ri­o­de et drab på en pa­tient. Hun er til­talt for yder­li­ge to og et drabs­for­søg og næg­ter sig skyl­dig.

» Over­dø­de­lig­he­den er ik­ke til­fæl­dig. Det vil si­ge, at den må ha­ve en an­den for­kla­ring end til­fæl­dig­he­der. Hvad det så kan væ­re, det vil jeg ik­ke spe­ku­le­re i, « ly­der det fra St­ef­fen Lauritzen. Dob­belt så man­ge dø­de I de to år dø­de hen­holds­vis 32 og 23 pa­tien­ter på sy­geple­jer­skens vag­ter. Det er me­re end dob­belt så man­ge dø­de pa­tien­ter, hvis man sam­men­lig­ner med de vag­ter, der har lig­get umid­del­bart før og ef­ter sy­geple­jer­skens vag­ter.

St­ef­fen Lauritzen har valgt den frem­gangs­må­de i sin ana­ly­se for at op­nå så klart et bil­le­de af sam­men­hæn­gen mel­lem sy­geple­jer­skens til­ste­de­væ­rel­se og an­tal­let af dø­de pa­tien­ter.

» Jeg vil­le ger­ne und­gå, at al­le mu­li­ge an­dre fak­to­rer kun­ne få ind­fly­del­se på den sta­ti­sti­ske ana­ly­se. Det kun­ne væ­re sæ­son­fak­to­rer el­ler or­ga­ni­se­rin­gen af ar­bej­det på sy­ge­hu- Over­dø­de­lig­he­den må ha­ve en an­den for­kla­ring end til­fæl­dig­he­der set. Dem vil­le jeg ger­ne ha­ve eli­mi­ne­ret, « si­ger St­ef­fen Lauritzen.

Iføl­ge pro­fes­soren kan der te­o­re­tisk set væ­re fejl­kil­der, som ska­ber for­skyd­nin­gen i tal­le­ne. Hvil­ke vil han dog ik­ke spe­ku­le­re på.

» Jeg er sta­ti­sti­ker, og jeg har for­stand på tal. Jeg har ik­ke for­stand på, hvor­dan et sy­ge­hus fun­ge­rer, « for­tæl­ler St­ef­fen Lauritzen. Tre drab Som et ek­sem­pel på, hvor­dan han ik­ke øn­sker at spe­ku­le­re, næv­ner han en som­mer­fe­ri­e­pe­ri­o­de, hvor der i sta­ti­stik­ken kan på­vi­ses en over­dø­de­lig­hed.

» Det kun­ne jo skyl­des lav be­man­ding. Men det er min egen per­son­li­ge for­kla­ring, og den hol­der vel næp­pe i by­ret­ten, hvis jeg må ud­tryk­ke mig så­dan, « ly­der det fra pro­fes­soren.

Spørgs­må­let er nu, hvad ret­ten kan bru­ge sta­ti­sti­ke­rens be­reg­nin­ger til.

For ret­ten skal ude­luk­ken­de ta­ge stil­ling til de tre drab og det drabs­for­søg, som er be­skre­vet i sa­gens an­kla­ge­skrift.

Pro­fes­soren har ana­ly­se­ret dø­de­lig­he­den sam­men­holdt med sy­geple­jer­skens vagtske­ma i pe­ri­o­den fra 2009 til fe­bru­ar 2015.

Det er kun i åre­ne 2011 og 2012, at han kan på­vi­se en sta­ti­stisk sam­men­hæng mel­lem døds­fald og sy­geple­jer­skens vagtske­ma.

Der ven­tes dom i sa­gen mod sy­geple­jer­sken til ju­ni. Sy­geple­jer­sken blev op­rin­de­ligt frem­stil­let i grund­lovs­for­hør 2. marts 2015. Sig­tel­sen lød på tre drab og et drabs­for­søg på pa­tien­ter, der var ind­lagt på sy­ge­hu­sets aku­taf­de­ling. Po­li­ti­et men­te, at kvin­den hav­de gi­vet pa­tien­ter­ne en over­do­sis af mor­fin og di­a­ze­pam - bed­re kendt som ste­so­lid. I for­bin­del­se med drabs­for­sø­get op­t­rå­d­te og­så et tred­je præ­pa­rat, Cord­a­ro­ne. Po­li­ti­et fik nys om sa­gen, da en læ­ge, som er kæ­re­ste med en kol­le­ga til kvin­den, an­meld­te sa­gen 1. marts. Knap 11 må­ne­der ef­ter an­hol­del­sen - 28. ja­nu­ar 2016 - be­slut­te­de Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn at rej­se til­ta­le for tre drab og et drabs­for­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.