Nej, vi skal ik­ke bli­ve li­ge­som ter­r­o­ri­ster­ne Ja, de­mo­kra­ti­et skal for­sva­re sig mod dem

BT - - NYHEDER - JO­SEP­HINE FOCK Rets- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet NA­SER KHA­DER In­te­gra­tions- og uden­rigs­ord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

træff e for­ha­ste­de be­slut­nin­ger. Vi skal for­døm­me det for­fær­de­li­ge an­greb, og så er det enormt vig­tigt at gå kon­struk­tivt og ana­ly­tisk til værks. Det er vig­tigt, at der he­le ti­den er en for­nuft ig ba­lan­ce imel­lem ter­r­or­værn på den ene si­de og rets­sik­ker­hed på den an­den si­de. Vi skal hol­de fast i de rets­prin­cip­per, vo­res de­mo­kra­ti byg­ger på, så vi ik­ke la­der ter­r­o­ris­men vin­de ved at un­der­ka­ste os den sam­me vær­di, som de bli­ver sty­ret af. Hvis vi går på kom­pro­mis med vo­res eg­ne krav til rets­sik­ker­hed og yt­rings­fri­hed, så går vi ter­r­o­ri­ster­nes ær­in­de. Vi skal sik­re, at ter­r­oren ik­ke vin­der over os, ved at vi bli­ver li­ge­som dem, vi for­sø­ger at be­kæm­pe. Vi skal stå sam­men om at be­va­re vo­res yt­rings­fri­hed. Det er ab­so­lut vig­tigt, hvis vi vil be­va­re vo­res de­mo­kra­ti og vo­res grund­lovs­sik­re­de ret­tig­he­der. Det er den må­de, vi kan stø­de så­dan nog­le men­ne­sker fra os.

VI SKAL IK­KE

Vi er nødt til at gå til stre­gen for at be­kæm­pe dem, der vil un­der­gra­ve vo­res de­mo­kra­ti

at fra­ta­ge ima­mers stats­bor­ger­skab er ik­ke løs­nin­gen. Vi har yt­rings- og re­li­gions­fri­hed. Det er klart, at de skal straff es, hvis de op­for­drer til vold – det har vi al­le­re­de reg­ler for. Hvis vi fra­ta­ger ima­mer stats­bor­ger­ska­bet, for­di de for­tol­ker kor­a­nen på en må­de, som jeg ik­ke er enig i, så ri­si­ke­rer vi, at det fort­sæt­ter i mør­ke kæl­dre og bli­ver usyn­ligt. Vi skal sik­re, at de men­ne­sker, der går i dis­se moskéer og sy­nes, at præ­di­ke­ner­ne er fan­ta­sti­ske, får nog­le al­ter­na­ti­ve fæl­les­ska­ber, som de kan gå til.

KHA­DERS FOR­SLAG OM

in­dre fj en­de, der vil os ondt. Ji­ha­di­ster­ne i Is­la­misk Stat og al- Qa­e­da har det som en del af de­res DNA at væ­re i en evig kamp mod Ve­sten og ve­st­li­ge vær­di­er. Det bel­gi­ske sam­fund har ik­ke vist til­stræk­ke­lig hand­le­kraft ift . at fore­byg­ge det her. Vi skal be­kæm­pe dem, og det gør man ik­ke kun med me­re de­mo­kra­ti, yt­rings­fri­hed og to­le­ran­ce. Vi har ik­ke at gø­re med en an­ten­ne­for­e­ning, men med en brutal ide­o­lo­gi, og vi er nødt til at be­græn­se de­res fj endt­lig­hed.

DET ER EN

la­vet en aft ale med Li­ba­non og Jor­dan om at ud­vi­se de vær­ste had­præ­di­kan­ter, for­di de for­styr­re­de den off ent­li­ge or­den. Vi skal gå så langt, vi kan, in­den­for rets­sta­tens ram­mer. Vi skal ud­for­dre gæl­den­de lov­giv­ning og grund­loven. Grund­loven mat­cher tra­di­tio­nel­le dan­ske for­e­nin­ger og be­bo­er­be­sty­rel­ser. Den ta­ger ik­ke høj­de for den ty­pe or­ga­ni­sa­tio­ner, vi har at gø­re med. Vi skal pas­se på, at vi ik­ke bli­ver for te­o­re­ti­ske. At væ­re de­mo­krat er ik­ke at væ­re naiv. De­mo­kra­ti­et skal ha­ve lov til at for­sva­re sig, når det bli­ver tru­et. Vi er nødt til at gå til stre­gen for at be­kæm­pe dem, der vil un­der­gra­ve vo­res de­mo­kra­ti.

STOR­BRI­TAN­NI­EN HAR F. EKS.

når Jo­sep­hine ta­ler om yt­rings­fri­hed, men hvor­dan lø­ser det den ter­r­ortrus­sel, vi står over­for? Te­o­re­ti­ske prin­cip­per om yt­rings­fri­hed går ik­ke for­ud for men­ne­ske­liv.

DET LY­DER FLOT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.