Dan­mark er ik­ke Mo­len­be­ek

BT - - NYHEDER -

Det var svært at løs­ri­ve sig fra en nyheds­trøm i går, der be­ret­te­de om død og øde­læg­gel­se, og hvor det ful­de om­fang af de gru­ful­de hand­lin­ger i Bruxelles end­nu ik­ke kan op­gø­res. An­slag mod frie og de­mo­kra­ti­ske sam­fund er ble­vet alt for al­min­de­li­ge. Der­for ved vi desvær­re og­så alt for godt, hvor­dan vi skal for­hol­de os til, når ter­r­oren ram­mer.

Ter­ror rej­ser kon­se­kvent spørgs­må­let om, hvor me­get vo­res rum­me­li­ge eu­ro­pæ­i­ske sam­fund kan rum­me

TER­R­OREN RAM­TE BEL­GI­EN, men jo den del af lan­det, som vi al­le har en ak­tie i, nem­lig Bruxelles. Der­for ram­mer det os ek­stra hårdt. Li­ge­som det ram­mer man­ge dan­ske­re med an­den et­nisk bag­grund hårdt, når ter­r­oren dræ­ber uskyl­di­ge i Anka­ra el­ler Istan­bul. I te­o­ri­en ram­mer ter­r­oren al­tid os al­le. Men i prak­sis kan man mær­ke i ma­ven, at den skræm­mer og for­fær­der os mest, når den slår ned mod men­ne­sker el­ler ste­der, som vi har et per­son­ligt for­hold til.

Ter­r­oren slår og­så ned i vo­res sam­funds­mo­del. Ter­r­or­lov­giv­ning, øget over­våg­ning og lig­nen­de til­tag ud­for­drer de vær­di­er, som vi for­sø­ger at be­skyt­te. Og ter­ror rej­ser kon­se­kvent spørgs­må­let om, hvor me­get vo­res rum­me­li­ge eu­ro­pæ­i­ske sam­fund kan rum­me. Eft er­fulgt af de­bat­ter om, hvor­dan vi be­kæm­per dem, der vil an­gri­be de­res eg­ne hjem. Hvad gør man ved men­ne­sker, der ik­ke går af vej­en for at pul­ve­ri­se­re sig selv og uskyl­di­ge ci­vi­le for at be­vi­se en po­in­te?

Det skal de dan­ske par­ti­le­de­re bl. a. dis­ku­te­re med hin­an­den eft er på­ske, hvor stats­mi­ni­ste­ren har ind­kaldt til drøft el­ser om, hvor­dan man be­kæm­per ra­di­ka­le kræft er – her­un­der ima­mer. Der er desvær­re ik­ke over­væl­den­de man­ge go­de ek­semp­ler at træk­ke på. Men hvis man vil se, hvor galt det kan gå, så kan man kig­ge på bl. a. Bel­gi­en. Se blot på, hvad ghet­to­en Mo­len­be­ek har fo­stret af ond­skab i de se­ne­ste år. NÅR PARTILEDERNE MØ­DES er der der­for be­hov for, at de hol­der fast i de ting, der har vir­ket bed­re i Dan­mark end så man­ge an­dre ste­der. Men der er og­så be­hov for, at de tør ta­ge helt nye red­ska­ber i brug. Men de er sam­ti­dig ud­for­dret af om­stæn­dig­he­der, som gør op­ga­ven ære­fryg­tind­g­y­den­de: En øko­no­mi, der er be­stemt ik­ke op­pe i fart end­nu og en fort­sat fl ygt­nin­ge- og mi­grants­trøm lagt oven i den mæng­de men­ne­sker,

Søs Ma­rie Serup, Sam­ti­dig med kun­stind­køb står Hil­le­røds su­per­sy­ge­hus må­ske til at skæ­re 96 ud af 662 sen­ge­plad­ser. Er det en rig­tig pri­o­ri­te­ring? der al­le­re­de nu er an­kom­met, og som ud­for­drer alt fra kom­mu­na­le bud­get­ter til bo­lig­for­e­nin­ger, sko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner. Det vil­le f. eks. væ­re en op­lagt mu­lig­hed at ri­ve sto­re de­le af ghet­to­er­ne ned, men det er fo­re­kom­met ure­a­li­stisk i en tid, hvor kom­mu­ner­ne ik­ke kan fi nde bo­li­ger nok til nye fl ygt­nin­ge. PÅ EN DAG som i dag kan op­ga­ven med at fi nde og fj er­ne fun­da­men­ta­lis­me sy­nes håb­løs. Men in­tet sted i Dan­mark tå­ler sam­men­lig­ning med Mo­len­be­ek, så selv­om vi langt­fra er på ret­te vej, så er vi be­stemt på en væ­sent­lig bed­re vej, end de er an­dre ste­der i Eu­ro­pa. Og det er eft er­hån­den me­get svært ik­ke at se en sam­men­hæng mel­lem det fak­tum og så det po­li­ti­ske fo­kus igen­nem år­ti­er på an­tal­let af ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark.

Der er gå­et over 20 år fra vi be­gynd­te at ta­le om ’ sam­men­hængs­kraft ’ til i dag. I dag kan man væl­ge at se den som svæk­ket – el­ler man kan ta­le med folk og op­da­ge, så vi sta­dig har det af­gø­ren­de til fæl­les: Kær­lig­he­den til men­ne­ske­he­den og tro­en på det frie de­mo­kra­ti­ske sam­fund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.