Kvin­der hår­dest

BT - - SUNDHED -

En sundt må­l­tid mad Din kost har af­gø­ren­de be­tyd­ning for, om du i frem­ti­den vil ud­vik­le de­mens. Sørg der­for for, at din kost er så va­ri­e­ret og fedt­fat­tig som mu­ligt. Gå ef­ter ma­gert kød, vælg fuld­kornspro­duk­ter og hold dig til fedt­fat­ti­ge me­je­ri­pro­duk­ter. for­di de­res æg­te­fæl­le er død, vil det be­ty­de for­rin­get livskva­li­tet – bå­de hjem­me og når de får brug for at bo i ple­je­bo­lig, for­di der ik­ke er en æg­te­fæl­le til at støt­te. Og i rol­len som den på­rø­ren­de vil kvin­den of­te op­le­ve ud­brændt­hed el­ler de­pres­sion, for­di hun skal væ­re på 24 ti­mer i døg­net. Det er selv­føl­ge­lig pro­ble­ma­tisk bå­de for den en­kel­te og for sam­fun­det, « si­ger Bir­git­te Vølund og for­kla­rer, at syg­dom­men of­te er me­re agres­siv hos kvin­der end hos mænd. Dø­de­lig syg­dom » Kvin­der­ne dør hur­ti­ge­re af de­mens end mænd. Sam­ti­dig er mæn­de­ne me­re po­si­tivt indstil­let, de er ik­ke nær så be­kym­re­de el­ler ban­ge for frem­ti­den og har let­te­re ved at la­de an­dre, som f. eks. hjem­me­hjæl­pen, ta­ge an­svar, « si­ger hun.

I dag le­ver ca. 84.000 dan­ske­re Man­ge kvin­der – bå­de dem, der bli­ver ramt, og de på­rø­ren­de – har van­ske­lig ved at ta­ge imod hjælp med en de­mens­syg­dom. Det er en til­stand, der får kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og sprog­fær­dig­he­der til lang­somt at for­svin­de. Med ti­den bli­ver syg­dom­men så al­vor­lig, at den på­vir­ker de om­rå­der i hjer­nen, som sty­rer vo­res be­væ­gel­se og vej­rtræk­ning, og til sidst dør man. Nog­le kan le­ve i op til 20 år, an­dre dør ef­ter gan­ske få år. For­sker­ne ved end­nu ik­ke, hvor­for fle­re kvin­der end mænd får syg­dom­men, No­get ty­der dog på, at hor­monel­le for­an­drin­ger, som kvin­der op­le­ver i over­gangs­al­de­ren, kan væ­re en for­kla­ring. Der­u­d­over er kvin­der ge­ne­relt me­re sår­ba­re over for stress og får let­te­re de­pres­sion, og beg­ge de­le øger ri­si­ko­en for de­mens.

» Vi mang­ler vir­ke­lig no­get forsk­ning på om­rå­det, så vi und­går de sto­re køns­for­skel­le, « si­ger Bir­git­te Vølund, der dog trods den mang­len­de vi­den for­ud­ser, at ud­vik­lin­gen vil ven­de:

» Vi har ef­ter­hån­den få­et så man­ge ve­lud­dan­ne­de kvin­der, der er be­vid­ste om at le­ve sundt. Der­for er der god grund til at tro, at vi vil kun­ne und­gå man­ge de­men­stil­fæl­de i frem­ti­den, « si­ger Bir­git­te Vølund med hen­vis­ning til at forsk­ning har vist, at hø­je­re ud­dan­nel­se og mo­tion

Ru­ti­ner er no­get af det vær­ste for din hjer­ne. Den skal ak­ti­ve­res og ud­for­dres. Stu­di­er har ek­sem­pel­vis vist, at la­ve­re so­ci­al­grup­per har stør­re ri­si­ko for de­mens bl. a. på grund af mo­no­tont ar­bej­de. At lø­se kryds og tværs el­ler sudoku kan sag­tens væ­re med til at sti­mu­le­re hjer­nen. El­ler simp­le for­an­drin­ger som at kø­re el­ler gå en an­den vej, end du ple­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.