4 5

BT - - SUNDHED -

Mød an­dre men­ne­sker

Hold øje med ko­leste­rol Kvit smø­ger­ne Ryg­ning hæm­mer blodtil­førs­len til hjer­nen, og det kan ska­de din ind­læ­rings­ev­ne og hukom­mel­se og fø­re til de­mens. Forsk­nin­gen ty der sam­ti­dig på, at ri­si­ko­en for de­mens fal­der, hvis man hol­der op med at ry­ge.

Ud­over at for­hø­jet ko­leste­rol kan be­ty de, at du ud­vik­ler hjer­te- kar­syg­dom, er for­hø­jet ko­leste­rol – og især for­kal­k­ning i hals­pulsår­en – og­så for­bun­det med en øget ri­si­ko for de­mens. Det skyl­des, at forsnævrin­gen kan ned­sæt­te blod­for­sy­nin­gen til hjer­nen, så den får for lidt blod.

Det er fø­de til hjer­nen at væ­re so­ci­alt ak­tiv. Så jo me­re tid du til­brin­ger i an­dres sel­skab, des bed­re .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.