Ramt af de­mens

BT - - SUNDHED -

kan væ­re med til at ned­sæt­te ri­si­ko­en for de­mens. Glem­mer at spør­ge om hjælp Svæ­re­re bli­ver det dog at æn­dre det fak­tum, at kvin­den i to ud af tre til­fæl­de træk­k­ker det stør­ste læs som på­rø­ren­de, me­ner Alzhei­mer­for-

DE­MENS I DAN­MARK enin­gens for­mand: » Kvin­der dra­ger jo ge­ne­relt me­re om­sorg, det ser vi og­så med de un­ge kvin­der i dag, der i de fl este til­fæl­de sta­dig ta­ger stør­ste­delen af bars­len, så jeg tror ik­ke, det er no­get, der vil æn­dre sig me­get, « si­ger Bir­git­te Vølund .

For­fat­ter til bo­gen ’ Kvin­der i om- sorgs­rol­len’, Lyk­ke Strunk, me­ner ik­ke, at det er pro­ble­ma­tisk, at kvin­der i hø­je­re grad end mænd dra­ger om­sorg for an­dre. Men det bli­ver et pro­blem, når kvin­der­ne glem­mer at spør­ge an­dre om hjælp:

» Hvis en om­sorgs­per­son ik­ke be­der om hjælp, så sen­der det sig­na­let, at der ik­ke er et be­hov for det. Der­for skal vi i hø­je­re grad ha­ve fo­kus på, hvor­dan kvin­der bli­ver op­mærk­som­me på eg­ne be­hov og ræk­ker ud til om­gi­vel­ser­ne. Men det er kvin­dens eget an­svar at gø­re si­ne be­hov ty­de­li­ge­re, så hun ik­ke bræn­der ud, « si­ger Lyk­ke Strunk.

På­rø­ren­de til hjem­me­bo­en­de de­men­te bru­ger fem- syv ti­mer om da­gen til ple­je og om­sorg, vi­ser en un­der­sø­gel­se blandt Alzhei­mer­for­e­nin­gens med­lem­mer.

BT PLUS

bt. dk/ plus 1. Vær åben For­tæl an­dre, hvad det vil si­ge at le­ve sam­men med en syg. Det kan gi­ve stør­re for­stå­el­se, og de nær­me­ste får nem­me­re ved at hjæl­pe til med det, der er be­hov for. Det kan f. eks. væ­re hjælp med prak­ti­ske ting el­ler op­bak­ning rent fø­lel­ses­mæs­sigt. 2. Søg pro­fes­sio­nel hjælp Det kan væ­re svært for ven­ner og fa­mi­lie at hånd­te­re al­tid at ta­le om syg­dom. Der­for kan det må­ske væ­re en god idé at sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp i form af en psy­ko­log. 3. Vær god ved dig selv Du får må­ske dår­lig samvit­tig­hed, når du gør ting for dig selv. Men det be­hø­ver du ik­ke – det er nem­lig vig­tigt, at du gør ting for dig selv som f. eks. at se ven­ner el­ler an­det, der gør dig glad. Det kan væ­re med til at gi­ve dig den for­nød­ne ener­gi til fort­sat at kun­ne hjæl­pe den sy­ge. 4. Tal frem­tid Det kan væ­re en god idé at drøft e, hvad der skal ske, når du ik­ke læn­ge­re har kræft er­ne til at hjæl­pe – f. eks. hvor­når el­ler om et ple­je­hjem kan væ­re løs­nin­gen.

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.