Man­ge af Nykre­dits kun­der er rød­g­lø­de­n­de

BT - - NYHEDER -

MENINGSMÅLING Over 40 pct. af Nykredit Banks kun­der er nu så util­fred­se, at de over­ve­jer at ven­de ban­ken ryg­gen. Det vi­ser den se­ne­ste meningsmåling fra Vox­me­ter, som hver uge spør­ger dan­sker­ne om hold­nin­ger til de­res bank. Det skri­ver Jyl­landsPo­stens er­hvervs­me­die Fi­nans. I uge 5 lå tal­let på om­kring 35 pct.. » Det er sjæl­dent, at vi ser så vold­som en ud­vik­ling på så kort tid, « si­ger Chri­sti­an Stjer, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vox­me­ter, til Fi­nans.

Han pe­ger på, at de se­ne­ste ugers bal­la­de over pris­stig­nin­ger­ne i To­tal­kre­dit, som er ejet af Nykredit, især går ud over Nykredit Bank. Ko­ster nemt ti års ar­bej­de Chri­sti­an Stjer for­ud­ser, at sel­ska­bet kan få svært ved at ven­de ud­vik­lin­gen.

» Nykredit Bank bli­ver med ret­te op­fat­tet lidt som en in­ter­net­bank. Den per­son­li­ge kon­takt mel­lem bank­rå­d­gi­ver og kun­der er lil­le, og det er far­ligt i en si­tu­a­tion med kun­der, der i så stærk grad er util­fred­se, « si­ger Chri­sti­an Stjer.

Rå­d­giv­nings­por­ta­len my­ban­ker. dk kon­klu­de­rer, at Nykredit Bank har lagt sig ud med si­ne kun­der.

» Til­li­den mel­lem en kun­de og en bank skal gå beg­ge ve­je, men Nykredit har brudt den. Sel­ska­bet har gan­ske en­kelt skabt et fun­da­men­talt pro­blem, som sag­tens kan ta­ge syv til ti år at genop­byg­ge, « si­ger Jo­hn Nor­den, top­chef hos my­ban­ker. dk, til Fi­nans.

Nykredit er godt klar over, at der ven­ter et stort ar­bej­de.

» Vi er me­get yd­my­ge og be­vid­ste om, at vi har no­get til­lid, vi skal ud at gen­vin­de. Det skal vi blandt an­det gø­re ved at fort­sæt­te med at gi­ve vo­res kun­der god og tro­vær­dig rå­d­giv­ning, væ­re åb­ne og ær­li­ge i vo­res kom­mu­ni­ka­tion og til­by­de kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pro­duk­ter, « si­ger Hen­rik Ras­mus­sen, bank­di­rek­tør i Nykredit, til Fi­nans. Til­li­den mel­lem en kun­de og en bank skal gå beg­ge ve­je, men Nykredit har brudt den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.