Kul­tur Det go­de m

BT - - KULTUR -

FILM Den­ne uges bi­o­graf­pre­mi­e­re på ’ Batman v Su­per­man: Dawn of Justi­ce’ gen­rej­ser et gam­melt spørgs­mål, som det bur­de væ­re over­flø­digt over­ho­ve­det at stil­le, men som ik­ke de­sto min­dre har op­ta­get såvel bør­ne­ha­vebørn som inkar­ne­re­de fans og teg­ne­se­ri­e­ska­be­re gen­nem fle­re år­ti­er. Hvem er størst/ stær­ke­st/ bedst? Batman el­ler Su­per­man? Ja, de fle­ste smi­ler ved det ab­sur­de i spørgs­må­let. Det si­ger jo sig selv, at Su­per­man, der rå­der over ube­græn­se­de over­men­ne­ske­li­ge kræf­ter, til en­hver tid vil kun­ne over­vin­de Batman, der trods alt kun er et men­ne­ske. El­ler som Su­per­man ud­tryk­ker det i Frank Mil­lers teg­ne­se­rie ’ The Dark Knight Re­turns’, da Batman går til kamp mod ham:

» Det­te er jo idi­o­tisk! Du er la­vet af knog­ler og kød li­ge­som al­le de an­dre... «

Dis­kus­sio­nen er slut, før den kom­mer i gang.

Men spør­ger man i ste­det, hvil­ken af de to hel­te, der er den mest in­ter­es­san­te ka­rak­ter at for­tæl­le hi­sto­ri­er om, er det straks en van­ske­li­ge­re dis­kus­sion.

Lad os dog først kig­ge på et an­det spørgs­mål, der er li­ge så på­træn­gen­de i den­ne sam­men­hæng. Hvor­for slås Batman og Su­per­man over­ho­ve­det? De er jo beg­ge good guys. Mens Su­per­man red­der ver­den, red­der Batman Go­t­ham Ci­ty, og de­res fjen­der over­går hin­an­den i ond­skab.

Med det in men­te bur­de de to kap­pe­klæd­te væ­re næ­re ven­ner. Og det er de da og­så - som ho­ved­re­gel. Ik­ke de­sto min­dre er Batman og Su­per­man of­te tid­li­ge­re stødt sam­men, tak­ket væ­re krøl­le­de in­tri­ger udtænkt af de­res teg­ne­se­ri­e­for­lag, DC Co­mi­cs. En ban­de ban­dit­ter I de fle­ste til­fæl­de er der ta­le om så­kaldt kon­tra­fak­ti­ske uni­ver­ser, hvor en­ten Su­per­man el­ler Batman er ble­vet ’ ond’, el­ler er ble­vet nar­ret i det on­des tje­ne­ste.

Det gæl­der ek­sem­pel­vis før­nævn­te Det­te er jo idi­o­tisk! Du er la­vet af knog­ler og kød li­ge­som al­le de an­dre... Su­per­man før kamp mod Batman Frank Mil­ler- se­rie, hvor Su­per­man er kom­met i en høj­re­ek­stre­mi­stisk præ­si­dents sold, mens Batman le­der en ban­de ban­dit­ter, der med nær­mest fa­sci­stisk bruta­li­tet hol­der kri­mi­na­li­te­ten ne­de i Go­t­ham Ci­ty. Uund­gå­e­ligt op­gør I en an­den kon­tra­fak­tisk hi­sto­rie, Mark Mil­lars ’ Su­per­man: Red Son’, er Su­per­man ik­ke op­vok­set i USA, men i Sov­je­tu­ni­o­nen, hvor han er Stal­ins tro hånd­lan­ger. Til gen­gæld er Batman fa­na­tisk an­ti­kom­mu­nist, hvor­for op­gø­ret mel­lem de to er uund­gå­e­ligt.

Et filmop­gør mel­lem Batman og Su­per­man har væ­ret un­der­vejs i næ­sten to år­ti­er, men at det måt­te kom­me, var uund­gå­e­ligt, da det dre­jer sig om DC Co­mi­cs’ ab­so­lut mest po­pu­læ­re hel­te. Der­med er par­ret de ene­ste, der rig­tig kan ta­ge kam­pen om bi­o­graf­bil­let­ter­ne op med hel­te som Spi­der­man, Aven­gers og Iron Man fra det ri­va­li­se­ren­de for­lag Mar­vel, og et mø­de mel­lem dem kan re­vi­ta­li­se­re DC Co­mi­cs som brand.

Men til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvem af de to der er den mest in­te­r­es-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.