Spis kon­ge­ligt for men­ne­ske­pen­ge

BT - - TV/RADIO -

SCENESKIFT

Her skal han blandt an­det rå­d­gi­ve fa­mi­li­er om, hvor­dan de kan la­ve læk­ker hver­dags­mad og sam­ti­dig spa­re pen­ge på hus­hold­nings­bud­get­tet. Fra hof­køk­ken til hver­dags­mad » Det bli­ver sjovt at la­ve tv, det glæ­der jeg mig til. Jeg hjæl­per me­get for­skel­li­ge fa­mi­li­er, der har be­hov for at få kig­get øko­no­mi­en igen­nem. Bå­de dem, der skal ven­de og dre­je hver en kro­ne, over en fa­mi­lie, der bru­ger for man­ge pen­ge på dy­re gæ­ste­mid­da­ge og til stor­børns­fa­mi­li­en, hvor en stor del af bud­get­tet går til kød. «

» Jeg vil ger­ne slå et slag for, at man ik­ke ba­re skal gå di­sco­unt­vej­en. Alt kan jo gø­res bil­l­ge­re, hvis man kø­ber det ar­ge­ste møg, men jeg vil ger­ne ha­ve, at man kø­ber nog­le end­nu bed­re råva­rer, og får dem til at stræk­ke me­get læn­ge­re, end man nor­malt gør. «

» En af fa­mi­li­er­ne vil­le ger­ne lidt væk fra kød, for­di de hav­de set nog­le pro­gram­mer om dy­re­vel­færd og ik­ke brød sig om den må­de man pro­du­ce­rer kød på i dag. Det for­sø­ger jeg så at hjæl­pe dem med, og det er skønt at se, når de la­der sig in­spi­re­re, « si­ger Jes­per Vol­l­mer, der over­le­ve­de ba­deu­lyk­ken i 2015 uden at bli­ve lam. Ner­ver­ne i hals og rygsøj­le var in­tak­te, og der­for mi­ste­de hof­kok­ken ik­ke før­lig­he­den, men har

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

væ­ret un­der genop­træ­ning si­den.

Job­bet i de kon­ge­li­ge køk­ke­ner er for kræ­ven­de for Vol­l­mer, for­di der kan væ­re ar­bejds­da­ge på op til 12 ti­mer, så 1. juli stop­per han som hof­kok.

» Det bli­ver ve­mo­digt at for­la­de hof­køk­ke­net, og det gør da ondt, at jeg ik­ke er den sam­me Jes­per som før. Men jeg er sta­dig un­der genop­træ­ning, og der er mas­ser af mu­lig­he­der for for­bed­ring. Jeg har ner­ve­ska­der i høj­re si­de, så min høj­re hånd er ud­for­dret, og mit høj­re ben. Det er jeg rig­tig træt af, men der ar­bej­des på sa­gen, « si­ger Jes­per Vol­l­mer. ’ Spis og spar’ sen­des før­ste gang 29. marts 20.45 på DR1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.