De vil af med ham BENDT­NER VS. KRU­SE

BT - - SPORTEN - UFORANDRET

• Han har væ­ret uden for trup­pen si­den d. 6. fe­bru­ar, hvor han star­te­de ind i 0- 3- ne­der­la­get til Schal­ke. Net­op med Max Kru­se som mak­ker. Dan­ske­ren kom i unå­de, da han på In­s­ta­gram vi­ste et bil­le­de frem af sig selv ved si­den af sin Mer­ce­des. Volkswa­gen- sponso­re­ret Wol­fsburg til­lod ik­ke stun­tet, der end­te med at ko­ste ham en bø­de på 17.000 kr. Bendt­ner kom­mer 45 mi­nut­ter for sent til en træ­ning. Og det er den sid­ste drå­be. Han får en bø­de, mens han bli­ver bort­vist fra at træ­ne med re­sten af trup­pen. Si­den har han træ­net for sig selv og vil fort­sat gø­re det. Han har væ­ret ind og ude af hol­det og har slet ik­ke le­vet op til for­vent­nin­ger­ne Han har mod­ta­get en bø­de på 200.000 kro­ner for at ha­ve spil­let po­ker eft er en kamp i ok­to­ber. Her vandt han knap 600.000 kro­ner, som han glem­te i en taxa. Han er ble­vet hængt off ent­ligt ud, for­di Wol­fsburg me­ner, at han har lidt for sød en tand, når det kom­mer til Nu­tel­la. Sid­ste we­e­kend blev han fo­to­gra­fe­ret af en Bild- jour­na­list på en nat­klub. Han kræ­ve­de bil­le­der­ne slet­tet og greb ud eft er te­le­fo­nen. I går ko­ste­de epi­so­den og me­di­e­stormen ham en plads i den ty ske lands­hold­strup, da land­stræ­ner Jo­a­chim Löw valg­te at vra­ge ham. En selvla­vet nø­gen­vi­deo af Kru­se fl ore­rer i øje­blik­ket på net­tet via app’en Whats­app. Wol­fsburg er be­kendt med vi­deo­en, men har end­nu ik­ke afk la­ret, om der kom­mer en straf. For én gangs skyld er det ik­ke den lan­ge dan­sker, der træk­ker over­skrift er i Wol­fsburg. Hold­kam­me­ra­ten – og kon­kur­ren­ten – Max Kru­se er i strid mod­vind. Men det be­ty der dog in­gen liv­li­ne til iso­le­re­de Bendt­ner. Langt fra. Mel­din­gen fra kil­der i Wol­fsburg ly­der, at Max Kru­ses fejl­trin uden for ba­nen på in­gen må­de får ind­fl ydel­se på Ni­ck­las Bendt­ners chan­cer for et co­me­ba­ck.

In­tet er æn­dret. Wol­fsburg har af­skre­vet ham. Og det ryk­ker bal­la­den om­kring Kru­se hel­ler ik­ke ved.

En stærk in­di­ka­tion på det fandt sted i går. Her var Wol­fsburg­trup­pen de­ci­me­ret til blot 10 spil­le­re til da­gens træ­ning grun­det land­skam­pe og fra­væ­ret af net­op Kru­se. Der­for kun­ne det ha­ve væ­ret nær­lig­gen­de, at Bendt­ner kun­ne få lov til at træ­ne med for at øge mæng­den af spil­le­re. Men selv ik­ke, når første­hold­strup­pen er stærkt am­pu­te­ret, må dan­ske­ren nær­me sig. Bendt­ner træ­ner fort­sat ale­ne un­der op­syn af de to fy­si­ske træ­ne­re Fe­lix Sun­kel og Oli­ver Mut­sch­ler, der fra dag til dag skif­tes til at pi­ske dan­ske­ren igen­nem det dag­li­ge træ­nings­pro­gram.

Mens den dan­ske an­gri­ber fort­sæt­ter sin ano­ny­me til­væ­rel­se, er den ty­ske pres­se på nak­ken af Max Kru­se. Pro­blem­barn Wol­fsburg smed i som­mer he­le 80 mil­li­o­ner kro­ner på bor­det for det ty­ske an­grebs­håb. Den tid­li­ge­re Glad­bach- spil­ler har dog langt fra ind­fri­et for­vent­nin­ger­ne og har i ste­det gjort sig uhel­digt be­mær­ket for si­ne hand­lin­ger uden for ba­nen.

I den­ne må­ned kom det frem, at Kru­se vandt knap 600.000 kro­ner i ok­to­ber ved en po­ker- tur­ne­ring eft er en Wol­fsburg- kamp mod Hoff en­heim. Pen­ge­ne glem­te han i en taxa, hvil­ket han meld­te til po­li­ti­et. Men hans fejl­trin blev straff et hårdt af Wol­fsburg med en bø­de på 200.000 kro­ner. Den slags op­før­sel gad man ik­ke se fra si­ne spil­le­re.

Si­den hen er Kru­se ble­vet hængt ud for sin hang til cho­ko­la­de- pro­duk­tet Nu­tel­la, mens han i we­e­ken­den blev fo­to­gra­fe­ret på en nat­klub. Det gad land­stræ­ner Jo­a­chim Löw ik­ke at fi nde sig i, og me­di­e­stormen har nu og­så ko­stet Kru­ses lands­holds­plads.

Og hvis det ik­ke skal væ­re nok, fl ore­rer der iføl­ge fl ere ty­ske me­di­er en nø­gen­vi­deo på in­ter­net­tet af an­gri­be­ren. Der­for træ­ne­de Kru­se ik­ke med i går i Wol­fsburg eft er no­get af et stormvejr.

Bild- jour­na­li­sten Kurt Hoff - mann, der dæk­ker klub­ben tæt, skrev man­dag i en klum­me, at Wol­fsburg har age­ret dob­belt­moralsk i sa­gen om Bendt­ner og Kru­se.

» Den, der har straff et Bendt­ner, bør fy­re Kru­se, « skrev han.

Men ik­ke me­get ty­der på, at Kru­se re­elt ri­si­ke­rer en fy­ring og der­med må­ske hjæl­per Bendt­ner tæt­te­re på et co­me­ba­ck.

Træ­ner Die­ter Heck­ing gled i hvert fald af på spørgs­må­let, da den ty­ske pres­se gril­le­de ham.

» Det vil jeg ik­ke gå ind i li­ge nu. Kru­se træ­ner med hol­det igen ons­dag ( i dag, red.), « lød det fra Wol­fsburg- che­fen.

Jo, jo. De har nok at se til i Volkswa­gen- klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.