Stolt over Cel­tic- start

BT - - SPORTEN - IN­GEN FOR­TRY­DEL­SE

Erik Svi­at­chen­ko er eft er vin­te­r­ens skift e fra FC Midtjyl­land til skot­ske Cel­tic til­ba­ge i Dan­mark for at spil­le land­skamp mod Island. » Det er dej­ligt at væ­re hjem­me, og jeg er stolt over, at jeg al­le­re­de nu har til­spil­let mig en start­plads i Cel­tic, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko, der i sin før­ste op­træ­den for stor­klub­ben var ud­ta­get som re­ser­ve.

» Til mit held blev Efe Am­bro­se ( ni­ge­ri­ansk stop­per, red.) ud­vist, og si­den har træ­ne­ren sat­set på mi­ne kva­li­fi ka­tio­ner på plad­sen, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

Han for­try­der ik­ke, at han valg­te at for­la­de FC Midtjyl­land.

» Selv­føl­ge­lig er der nog­le ting, jeg sav­ner. Men det var det ret­te tids­punkt for mig at skift e til ud­lan­det. Jeg fulg­te med spæn­ding FCMs kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague mod Man­che­ster Uni­ted. De gjor­de det frem­ra­gen­de i den før­ste kamp. Til gen­gæld var præ­sta­tio­nen knap så god i re­tu­ro­p­gø­ret. Det se­ne­ste styk­ke tid er det re­sul­tat­mæs­sigt ik­ke gå­et så godt for FCM. Men vent og se – de kom­mer oven­på igen. Trup­pen er alt­så stærk, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko, der man­dag ved Dansk Fod­bold Award blev kå­ret som ’ Årets Superliga- spil­ler 2015’.

» Den hæ­der er jeg stolt over. Men den kun­ne li­ge så godt ha­ve væ­ret til­fal­det Tho­mas Dela­ney, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.