’ ’

BT - - SPORTEN -

liga­ens nye stjer­neskud.

» Man kan godt kal­de mig en hu­mør­spil­ler. Når jeg har hu­mø­ret med mig, fø­ler jeg næ­sten, at jeg kan alt. Hvis jeg der­i­mod har haft en dår­lig start på kam­pen, så kun­ne jeg godt gå ned men­talt og be­de om at bli­ve skif­tet ud og så­dan nog­le ting. Når jeg er sur og bru­ger det på den dår­li­ge må­de, kan jeg godt væ­re min egen stør­ste fjen­de og slå op i ba­nen. Men det er no­get, jeg er ble­vet bed­re til at kla­re, og som jeg nu bru­ger po­si­tivt, « si­ger Em­re Mor.

FC Nord­s­jæl­lands ch­eftræ­ner Kas­per Hjul­mand, der har fulgt Em­re Mor si­den ung­domsår­e­ne i Lyng­by, ro­ser stor­ta­len­tet for net­op det tem­pe­ra­ment, der bå­de har væ­ret en vel­sig­nel­se og en for­ban­del­se for den un­ge bold­kunst­ner. Jeg skal ik­ke stå at si­ge, at jeg er li­ge­som Mes­si, for der er kun en Mes­si i ver­den, og han spil­ler i FC Bar­ce­lo­na. Jeg har selv­føl­ge­lig nog­le dri­blin­ger, der godt kan min­de lidt om hans, men jeg ser mig ik­ke som en an­den spil­ler gjor­de. Jeg har selv­føl­ge­lig haft nog­le pro­ble­mer med mit tem­pe­ra­ment, men jeg sy­nes ik­ke, det var så slemt, at det har væ­ret nød­ven­digt at skri­ve så­dan no­get. « Mand­doms­prø­ven og benspænd » Da jeg var helt lil­le, stod jeg al­tid med en bold i hån­den, og jeg hav­de den med mig overalt. Li­ge me­get hvor jeg var, så hav­de jeg en bold med, « si­ger Em­re Mor og fast­slår, at kær­lig­he­den til spil­let al­tid har væ­ret der.

Men spil­let med bol­den har og­så gi­vet fru­stra­tio­ner, der med ti­den er ble­vet over­vun­det. For at for­stå det skal man spo­le frem til den før­ste dag i au­gust 2015, som står pren­tet ind i hukom­mel­sen på Em­re Mor.

Det var da­gen, hvor FC Nord­s­jæl­lands U19- hold skul­le prø­ve kræf­ter med Wi­gans U18- hold, og den bold­g­la­de, drib­lestær­ke Em­re Mor fik hur­tigt den bri­ti­ske men­ta­li­tet at fø­le. Iføl­ge U19- træ­ner Mor­ten Karl­sen hånd­te­re­de Wi­gans spil­le­re Em­re Mor ved ’ at ban­ke ham ned hver gang han hav­de bol­den og kom op i fart’.

Det fik tem­pe­ra­men­tet i kog hos Em­re Mor, der fru­stre­ret bad om at bli­ve skif­tet ud i pau­sen. Men det fik han ik­ke lov til, og i ste­det te­ste­de Mor­ten Karl­sen ham ved at si­ge:

» Nu går du ud og spil­ler an­den halv­leg. Der kom­mer til at ske det sam­me. Du bli­ver spar­ket ned, men du kan li­ge så godt væn­ne dig til det, for det bli­ver så­dan re­sten af din kar­ri­e­re. «

Og det skul­le vi­se sig at bli­ve et ven­de­punkt for Em­re Mor. I an­den halv­leg be­vi­ste han nem­lig over for sig selv og al­le an­dre, at han kan bru­ge sit tem­pe­ra­ment po­si­tivt.

» Den kamp tror jeg al­drig, jeg glem­mer. Jeg star­te­de med at drib­le me­get, hvor­ef­ter jeg så blev flæk­ket. Så blev jeg lidt sur i pau­sen, men som test lod Karl ( kæ­le­navn for Mor­ten Karl­sen, red.) mig spil­le for at se, om jeg kun­ne sty­re mig selv. Og det end­te så med, at jeg la­ve­de to mål i an­den halv­leg, « si­ger Em­re Mor og føl­ger op:

» Der op­da­ge­de jeg, at hvis jeg sty­rer mit tem­pe­ra­ment og spil­ler vi­de­re, når de flæk­ker mig, så har jeg vun­det, og det er jeg og­så ved at læ­re nu. « Di­sci­plin er vej­en til stjer­ner­ne In­gen tviv­ler læn­ge­re på det kæm­pe ta­lent, som Em­re Mor be­sid­der. Ch­eftræ­ner Kas­per Hjul­mand har end­da kon­sta­te­ret, at ’ the sky is the li­mit’ for hans nye guld­fugl. Men selv­om det ser le­gen­de let ud, når den un­ge spil­ler drib­ler rundt på di­ver­se ba­ner i Dan­marks bed­ste ræk­ke, så har ti­den frem mod debuten i Su­per­liga­en og­så væ­ret præ­get af startvan­ske­lig­he­der.

» Mø­det med Su­per­liga­en har væ­ret hård. Der har væ­ret op– og ned­t­u­re. I star­ten hav­de jeg lidt svært ved at til­pas­se mig, for­di det er me­get di­sci­pli­ne­ret her ( FC Nord­s­jæl­land, red.). Her­u­de er der ik­ke no­gen spil­le­re, der kan gø­re, som de vil. Her skal al­le sam­men væ­re di­sci­pli­ne­re­de, uan­set om man er stjer­nen el­ler ej. Al­le bli­ver be­hand­let ens, og det skul­le jeg li­ge væn­ne mig til i star­ten. «

Den go­de start i Su­per­liga­en har med­ført enormt fo­kus på Em­re Mors fød­der, der kan no­get, som kun sjæl­dent ses på dansk græs. Han er ble­vet sam­men­lig­net med Bri­an Laud­rup og Lio­nel Mes­si, men det me­ner den un­ge spil­ler ik­ke, at han har gjort sig fortjent til. I hvert fald ik­ke end­nu. » Jeg min­der ik­ke om no­gen af dem. Jeg min­der om mig selv. Jeg skal ik­ke stå at si­ge, at jeg er li­ge­som Mes­si, for der er kun en Mes­si i ver­den, og han spil­ler i FC Bar­ce­lo­na. Jeg har selv­føl­ge­lig nog­le dri­blin­ger, der godt kan min­de lidt om hans, men jeg ser mig ik­ke som en an­den spil­ler, « si­ger Em­re Mor.

Der er dog et ri­tu­al mel­lem Em­re Mor og Lio­nel Mes­si. Som op­takt til hver kamp ser Nord­s­jæl­land- talentet vi­deo­er med ar­gen­ti­ne­ren for at bli­ve in­spi­re­ret af hans be­væ­gel­ser med bol­den.

» Jeg er ty­pen, der er lidt li­geg­lad med, hvem jeg spil­ler imod. Om det er FCK el­ler et ung­doms­hold, så gør jeg det, som jeg tror på. Og jeg tror på, at jeg kan sæt­te en mand af – li­ge me­get hvem det er. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.