Ba dr

BT - - SPORTEN -

Da­gen før årets før­ste Su­per­liga­kamp tik­ker en med­del­el­se ind hos Em­re Mor i Brøns­høj. Den er fra den ty rki­ske lands­holdspro­fi l og FC Bar­ce­lo­na- spil­ler Ar­da Tu­ran. » Hej Em­re, held og lyk­ke med i mor­gen, kom så bror. «

Be­ske­den er et vid­nes­byrd om, at tyr­ker­ne har ta­get Em­re Mor til sig, ef­ter su­per­ta­len­tet har valgt at drop­pe Dan­marks lands­hold til for­del for Tyr­ki­ets. Og Mor be­sva­rer hil­se­nen fra ver­dens­stjer­nen med sit fo­re­truk­ne kom­mu­ni­ka­tions­mid­del – fød­der­ne. Det sker da han nog­le ti­mer se­ne­re i kam­pen mod Vi­borg spar­ker til bol­den med sit gift ige ven­stre­ben og la­ver sit før­ste mål i Su­per­liga­en. Det blot 18- åri­ge ta­lent lø­ber med et stort smil ud til træ­ner Kas­per Hjul­mand for at fejre scor­in­gen, der sæt­ter prik­ken over i’et på en rej­se, som har ta­get ham fra en itu­re­vet kon­trakt i Lyng­by til en start­plads for FC Nord­s­jæl­land.

Or­de­ne fra Bar­ce­lo­na- stjer­nen Ar­da Tu­ran vid­ner om, at en helt sær­lig spil­ler er trå­dt ind på den dan­ske fod­bolds­ce­ne, men sam­ti­dig un­der­stre­ger de selv­sam­me ord og­så, at Em­re Mor har valgt at spil­le land­skam­pe for Tyr­ki­et, hvor han er ta­get til sam­ling med det tyr­ki­ske U21 lands­hold hen over på­sken. Og det er iføl­ge man­ge eks­per­ter ær­ger­ligt for Dan­mark, der kan ha­ve mi­stet det, der kun­ne væ­re ble­vet ’ Dan­marks Zla­tan Ibra­him­ović’. For Em­re Mor er nem­lig en spil­ler, som man skal hol­de sær­ligt øje med, og som an­gi­ve­ligt al­le­re­de har til­truk­ket sig op­mærk­som­hed fra Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. Men han er og­så en spil­ler der – sin un­ge al­der til trods – har en lidt bro­get for­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.