1,55

BT - - SPORTEN -

Det er ræk­kens to top­hold, der mø­des i den­ne sid­ste kamp i grund­spil­let, men kun det ene af dem har no­get på spil. Team Tvis har vun­det grund­spil­let, og med tan­ke på, at man al­le­re­de om fi re da­ge spil­ler af­gø­ren­de kamp i EHF Cup mod Nan­tes, vil det ik­ke over­ra­ske, hvis fl ere af pro­fi ler­ne spil­ler på ned­sat tid. Mod­sat er KIF ov­re de­res eu­ro­pæ­i­ske even­ty r og er ved at rej­se sig eft er en sæ­son med bå­de man­ge ska­der og træ­ner­skift e, og når gæ­ster­ne har bå­de den in­di­vi­du­el­le klas­se og kla­re for­skel i mo­ti­va­tion, vir­ker det lo­gisk at spil­le på 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.