Superliga- træ­ne­re stem­te ik­ke

BT - - SPORTEN - MANG­LEN­DE STEM­MER

pris­ud­de­lin­gen med un­dren over, at de ik­ke hav­de få­et til­sendt det ma­te­ri­a­le, hvor­på de kun­ne af­gi­ve de­res stem­me. Ma­te­ri­a­le, som skul­le væ­re ble­vet ud­sendt til al­le lands-, liga­og di­vi­sions­træ­ne­re for beg­ge køn i Dan­mark.

BT har væ­ret i kon­takt med fem Superliga- træ­ne­re, som be­kræf­ter, at de ik­ke delt­og i af­stem­nin­gen af ’ Årets Træ­ner’, for­di de ik­ke hav­de mod­ta­get ma­te­ri­a­le fra Dansk Træ­ner Uni­on. Det dre­jer sig om Vi­borgs Jo­hn­ny Møl­by, AGFs Glen Rid­ders­holm, den nu tid­li­ge­re Brønd­by- træ­ner Tho­mas Frank, Ho­bros Ove Pe­der­sen og man­da­gens vin­der Jakob Mi­chel­sen. Sidst­nævn­te øn­sker ik­ke at kom­men­te­re hi­sto­ri­en. Un­dren Der­u­d­over for­tæl­ler BTs kil­der, at mindst yder­li­ge­re to Su­per­liga­træ­ne­re hel­ler ik­ke har del­ta­get i af­stem­nin­gen. Der­med er det over halv­de­len af Superliga- træ­ner­ne, og om­fan­get kan mu­lig­vis væ­re stør­re, hvis man reg­ner di­vi­sio­ner­ne med. Dansk Træ­ner Uni­on, som stod for af­stem­nin­gen, med­del­er, at der var en af­stem­nings­pro­cent på cir­ka 50 pro­cent fra de stem­me­ber­ret­ti­ge­de.

» Vi har da un­dret os over, hvad der er fo­re­gå­et. Jakob stod jo og sag­de, at han var stolt over kol­le­ger­nes stem­mer, men jeg har ik­ke stemt, for jeg har ik­ke haft mu­lig­hed for det, « si­ger Ho­bros ch­eftræ­ner Ove Pe­der­sen, der for­kla­rer, at fle­re af Su­per­liga­træ­ner­ne tal­te om den mang­len­de stem­me­af­gi­vel­se.

» Jeg var da lidt harm over, jeg ik­ke hav­de mod­ta­get no­get, da jeg kør­te der­over ( til pris­ud­de­lin­gen. red.), men da jeg så hør­te, at de an­dre hel­ler ik­ke hav­de få­et det, tænk­te jeg ’ okay, hvad er det så, der fo­re­går?’ Hvem væl­ger ’ Årets Træ­ner’, og hvem gør ik­ke? «

BT har for­gæ­ves prø­vet at ind­hen- te en kom­men­tar fra Dansk Træ­ner Uni­ons for­mand, Jør­gen Han­sen. Men fra uni­o­nens kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge Bri­an Chri­sten­sen ly­der for­kla­rin­gen:

» Vi har sendt en mail til al­le Superliga- træ­ne­re, di­vi­sions­træ­ne­re og land­stræ­ne­re, så al­le har haft mu­lig­he­den. Det bli­ver man­ge gan­ge sendt til klub­ben, som bli­ver op­for­dret til at sen­de den vi­de­re. «

Han for­kla­rer, at Dansk Træ­ner Uni­on, som er en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­tion, sen­der af­stem­nings­ske­ma­er­ne di­rek­te ud til de træ­ne­re, de har per­son­li­ge e- mail- adres­ser på, mens de har for­søgt at ind­hen­te mailadres­ser via klub­ber­ne til de re­ste­ren­de. Bri­an Chri­sten­sen be­kræf­ter, at det i fle­re til­fæl­de ik­ke er lyk­ke­des at få Vi har da un­dret os over, hvad der er fo­re­gå­et. Jakob stod jo og sag­de, at han var stolt over kol­le­ger­nes stem­mer, men jeg har ik­ke stemt, for jeg har ik­ke haft mu­lig­hed for det mailadres­ser­ne fra klub­ber­ne, hvil­ket alt­så skal for­kla­re, at de respek­ti­ve træ­ne­re ik­ke har haft mu­lig­hed for at stem­me.

» Det er ik­ke usæd­van­ligt fra de an­dre år, at der ik­ke kom­mer fle­re stem­mer, end der gør. Vi må så vo­te­re ud fra dem, der kom­mer, « si­ger Bri­an Chri­sten­sen.

Han ærg­rer sig over de mang­len­de Superliga- stem­mer, men hæf­ter sig ved, at træ­ner­nes klub­ber blev kon­tak­tet for at ind­hen­te de per­son­li­ge mailadres­ser.

» Så må de gå til­ba­ge til de­res klub­ber og si­ge, at det ik­ke er i or­den. «

BT har og­så væ­ret i kon­takt med AaBs Lars Søndergaard og den tid­li­ge­re as­si­stent­land­stræ­ner Pe­ter Bonde. Beg­ge fik som plan­lagt til­sendt af­stem­nings­ma­te­ri­a­let og delt­og der­med i af­stem­nin­gen, som Søn­derjy­skes Jakob Mi­chel­sen alt­så vandt for­an si­ne kol­le­ger. I mod­sæt­ning til man­ge af de­res forun­dre­de kol­le­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.