Brø­let An­sat­te slår alarm over sik­ker­he­den i Ka­strup

BT - - NYHEDER -

» Af­gangs­hal­len er jo frit til­gæn­ge­lig for al­le og en­hver, og her er det securi­ty- per­so­na­let, der står i før­ste po­si­tion til at mø­de even­tu­el­le ter­r­o­ri­ster. «

Hun me­ner, at man ved at la­ve et check­po­int uden­for af­gangs­hal­len må­ske kan fore­byg­ge en bom­be­s­præng­ning in­de i luft havns­byg­nin­ger­ne, hvor der ik­ke er no­get, der kan kol­lap­se. I Ter­mi­nal 3 i Ka­strup luft havn er stør­ste­delen af fa­ca­den af glas. Hvis en bom­be sprang her, vil­le man­ge der­for væ­re i fa­re for at bli­ve al­vor­ligt sår­et af knu­ste glas­styk­ker.

Mens nog­le af sik­ker­heds­vag­ter­ne står for at scan­ne ba­ga­ge og pas­sa­ge­rer, går an­dre run­der uden­for ved taxa­hol­de­plad­ser­ne og in­de i af­gangs­ter­mi­na­ler­ne. De­res job er at spot­te per­so­ner med mistæn­ke­lig ad­færd, eft er­lad­te kuff er­ter og lig­nen­de. I til­fæl­de af et ter­r­or­an­greb er det og­så sik­ker­heds­vag­ter­nes job at røm­me luft hav­nen for pas­sa­ge­rer. Me­re mand­skab » Nog­le af sik­ker­heds­vag­ter­ne eft er­ly­ser me­re mand­skab til at pa­trul­je­re om­rå­der­ne i af­gangs­ter­mi­na­ler­ne. An­dre spør­ger eft er skud­sik­re ve­ste li­ge­som hos po­li­ti­et, der og­så går pa­trul­jer, så de er min­dre ud­sat­te for at bli­ve ramt af ob­jek­ter og lig­nen­de, hvis en bom­be skul­le sprin­ge, « si­ger Ul­la Thy­ge­sen.

Jes­per Lunds­gaard er sik- ker­hed­s­eks­pert i Shield Group, og selv­om han an­er­ken­der, at et ter­r­or­an­greb mod en luft havn og­så vil­le kun­ne ram­me Dan­mark, på­pe­ger han, at me­re sik­ker­hed og­så kan ha­ve ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser.

» Sik­ker­he­den i Ka­strup luft havn er li­ge så god som i an­dre eu­ro­pæ­i­ske luft hav­ne. Hvis man skal æn­dre på det, kræ­ver det en po­li­tisk løs­ning. Hvis man vil ha­ve et ek­stra lag sik­ker­hed i form at et check­po­int uden­for luft hav­nen, som man gør nog­le ste­der i Mel­le­mø­sten, kom­mer det til at ko­ste på rej­se­ti­den. At vi bli­ver bun­det op på me­re sik­ker­hed, er net­op et af ter­r­o­ri­ster­nes mål, « si­ger han.

Ul­la Thy­ge­sen har ik­ke bud på præ­cis, hvad der skal æn­dres i luft hav­nens sik­ker­hed, men hun an­be­fa­ler, at pla­ner og pro­ce­du­rer for sik­ker­he­den bli­ver gen­nem­gå­et og re­vur­de­ret:

» Jeg tror ik­ke, pla­ner­ne er ble­vet re­vur­de­ret det se­ne­ste par år, og det er man nødt til. Al­le skal væ­re skar­pe på, hvor­dan man røm­mer et om­rå­de og får folk ud af byg­nin­ger­ne, hvor­dan man spot­ter ter­r­o­ri­ster­ne, og hvor­dan man skal re­a­ge­re. «

Sam­men med 3F og HK vil sik­ker­heds­fol­ke­nes fag­for­e­ning der­for ind­kal­de po­li­ti­et og luft hav­nen til et mø­de, for ‘ når de der ar­bej­der med sik­ker­he­den, er usik­re, er der nok no­get om det.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.